JA21: Staat krijgsmacht ronduit slecht, uiterlijk in 2024 naar 2% BNP

Geplaatst door

De staat van de Krijgsmacht is ronduit slecht, daarom moet de Defensiebegroting uiterlijk in 2024 naar 2% van het BNP. Dat zegt de nieuwe partij JA21 die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij wil investeren in veiligheid en het repareren van de slagkracht. Zo moet de 43e Brigade van Landmacht weer een eigen tankbataljon krijgen, de Luchtmacht weer toegerust worden om maritieme patrouillevluchten uit te voeren, en moet zowel de bovenwater- als de onderwatervloot van de Marine worden uitgebreid. Verder wil JA21 een Deltaplan personeel zodat Defensie weer een aantrekkelijke werkgever wordt waarbij het personeel wordt gewaardeerd.

Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

De staat van de Nederlandse krijgsmacht is ronduit slecht. Decennialange bezuinigingen hebben haar uitgehold en vleugellam gemaakt. Er is lang genoeg gepraat over het repareren van onze slagkracht. Het moet nu echt gebeuren! Het is hoogste tijd om onze krijgsmacht weer op orde krijgen en klaar te maken voor de toekomst.

JA21 gaat investeren in onze veiligheid. Dat doen wij door het defensiebudget op te hogen naar 2% van het Bruto Nationaal Product (BNP), te bereiken  in 2024. Dit is een afspraak die ons land binnen de NAVO heeft gemaakt en waaraan wij ons dan ook willen en moeten houden.

Wij voegen de daad bij het woord bij en gaan bouwen aan de belangrijkste verzekeringspolis van ons land: “een Defensie die robuust, innovatief en wendbaar is en aan al onze eigen grondwettelijke taken kan voldoen: nu en in de toekomst.”

Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?

Veiligheid is de basis voor een vrije samenleving. De NAVO was, is en blijft de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Onze bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden schrijven voor dat wij onze partners bijstaan wanneer zij worden aangevallen, net zoals de geallieerden vochten en sneuvelden voor de vrijheid waaraan wij inmiddels gewend zijn geraakt.

Het ophogen van ons defensiebudget naar 2% BNP is niet alleen een morele verplichting naar onze partners, wij zijn het de veiligheid en vrijheid van ons en ons nageslacht ook verplicht.

Voor JA21 is de NAVO dé partner als het gaat om veiligheid. Wij zijn dan ook tegen een Europees leger en tegen een Europese minister van Defensie. Binnen Europa blijven wij op militair gebied nauw samenwerken met vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Ook de Verenigde Staten en Israël zijn belangrijke partners.

Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

Dat onze Krijgsmacht haar grondwettelijke taken niet kan uitvoeren is ronduit schandalig. De houding van de politiek geeft ook te denken. JA21 was de enige partij die dit in de Eerste Kamer heeft aangekaart.

Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. Maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

De 2% BNP gaan we met JA21 bereiken in uiterlijk 2024. Alle krijgsmachtsdelen kampen met ernstige personeels- en materieeltekorten. Forse investeringen zijn met name nodig in de ondersteuning van onze gevechtskracht, de zogenoemde combat support en combat service support.

JA21 ziet de reparatie van deze ondersteunende eenheden, inclusief het aanpakken van de personeels- en materieeltekorten en de strategische voorraden als één van de hoogste prioriteiten voor Defensie. De Landmacht dient te beschikken over wendbare, robuuste en beschermende voertuigen die informaties over grote afstanden kunnen opereren met een beperkte logistieke afhankelijkheid. De nadruk ligt hierbij op informatie gestuurd optreden en innovatieve oplossingen om de slagkracht te vergroten.

Verder willen wij de drie gevechtsbrigades weer op volle sterkte en inzetbaar krijgen zodat de Landmacht weer slagkracht kan leveren wanneer dat nodig is. Hierbij zien wij de 43e brigade weer beschikken over een Nederlands tankbataljon, met eigen tanks en personeel in plaats van de geleasede Duitse tanks waar zij nu mee werkt. Hoewel zij veelal in internationaal verband optreedt, moet ook de Landmacht zelfstandig kunnen opereren, zonder dat zij per definitie afhankelijk is van het materieel of de communicatie- en informatiesystemen van NAVO-partners. Ten einde een snelle en juiste noodhulp op 24-uurs basis te kunnen verlenen bij rampen wil JA21 een interdepartementaal Noodhulpverkenningsteam oprichten onder verantwoordelijkheid van defensie en betaald door ontwikkelingssamenwerking. Dit team zal bestaan uit allerlei benodigde disciplines zoals brandweer, opsporingscapaciteit, nationale politie, medici etc.

De geschiedenis leert dat conflicten vaak worden gewonnen door de partij die luchtoverwicht heeft. Wij investeren daarom in een modern uitgeruste en geoefende Luchtmacht. Naast de klassieke luchtmachttaken: de verdediging van ons luchtruim; het verzamelen van inlichtingen; het uitvoeren van kustwachttaken en het ondersteunen van de Landmacht, heeft de Luchtmacht een taak in het ondersteunen van de politie, brandweer en de Veiligheidsregio’s. Hiertoe willen wij onderzoeken hoeveel en welke middelen de Luchtmacht daarvoor in de toekomst nodig heeft. Om invulling te geven aan onderzeebootbestrijding, contra-drugsoperaties, kustwachttaken en opsporing van milieudelicten op zee wil JA21 dat de Luchtmacht wordt uitgebreid met een maritieme patrouillecapaciteit.

Onze grondgebonden luchtverdedigingscapaciteit blijft bestaan in een samengestelde eenheid van de Landmacht en Luchtmacht en zal beschikken over gemoderniseerde systemen en een gegarandeerde voorraad raketten. Om wereldwijd autonoom op te kunnen treden, wil JA21 investeren in onze strategische luchttransportcapaciteit. Met een eigen, moderne medische afvoercapaciteit zorgen wij voor de veiligheid van onze militairen. Wij zijn baas in eigen land en willen zelf bepalen wie ons land binnenkomt.

JA21 wil een studie uitvoeren naar een versterking en uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee met minimaal 500 personen. Hiermee dient de Marechaussee in staat te zijn om intensieve grensbewaking uit te voeren en massa-immigratie, grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme een halt toe te roepen.

 Als vanouds een zeevarende natie liggen grote belangen van Nederland op zee en moet Nederland ervoor zorgen dat onze Marine de aan haar toebedeelde taken nu en in de toekomst goed kan blijven vervullen. Van klassieke bescherming van onze koopvaardij en handelsroutes tot het ruimen van mijnen en van counter drugs operaties tot het vergaren van inlichtingen en de inzet van speciale eenheden: de Marine heeft broodnodig nieuw materieel, voorraden en personeel nodig. Wij willen daarom een uitbreiding en vernieuwing van de boven- en onderwatervloot, de Mijnendienst, de luchtverdedigingssystemen en onderzeebootbestrijding. Hiermee zorgen wij ervoor dat de Marine volledig en zelfstandig en in internationaal verband is toegerust voor haar werk.

Keer op keer lukt het niet om tijdig een nieuwe CAO af te spreken voor het Defensiepersoneel. Daarnaast loopt het moderniseren van het functiegebouw en loonhuis telkens vertraging op. En dat terwijl het personeel op 1 zou komen te staan. Hoe zou deze patstelling volgens u doorbroken moeten worden?

De mens is beslissend in onze krijgsmacht. De afgelopen jaren heeft veel personeel Defensie verlaten. De militair (en dus ook de veteraan) staat voor JA21 in woord en daad op de eerste plaats en heeft recht op goede en passende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen. Het militaire beroep verdient erkenning en waardering door het unieke karakter ervan en de aard van de verantwoordelijkheden en risico’s die het militair zijn met zich meebrengt. Defensie moet weer een aantrekkelijke werkgever worden waar mensen die er werken trots op kunnen zijn.  JA 21 wil een nieuw personeels- en beloningsmodel als onderdeel van een Deltaplan Personeel. Een model wat geïnspireerd is op moderne inzichten en opgebouwd is uit kennis en ervaring vanuit de praktijk. De door defensie te betalen boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (RVU boete) moet worden ingetrokken onder restitutie van door Defensie tot op heden betaalde boetes. Dit bedrag wordt in beginsel besteed aan het personeel. Reparatie is daarnaast nog steeds nodig van het AOW-gat voor de gedwongen met functioneel leeftijdsontslag gegane militairen.

Commandanten zijn in de ogen van JA21 verantwoordelijk voor het resultaat van het opleiden en trainen van hun eenheden. Hiervoor dienen zij zelf te beschikken over modern, en inzetbaar materieel om mee te trainen en om in te zetten indien dat nodig is. De afgelopen jaren was een groot deel van de krijgsmacht niet inzetbaar omdat dit materieel  onvoldoende beschikbaar was. Het is niet acceptabel dat eenheden stil staan door gebrek aan reservedelen en munitie. Wij willen dat militaire eenheden over hun eigen materieel beschikken, inclusief de mensen en middelen om dit in stand te houden. Deze verbetering vergt een meerjarenplan waarbij rekening moet worden gehouden met inflatie- en valutaschommelingen die jaarlijks moeten worden gecompenseerd. Naast specifiek militair materieel willen wij dat het achterstallig onderhoud aan het vastgoed van Defensie (kazernes en trainingslocaties etc.) wordt aangepakt. Onze militairen verdienen het beste en dat geldt dus ook voor de ruimtes waarin zij wonen en werken.

Wij leven in een tijdperk waarin de hele wereld met elkaar verbonden is door “the internet of things” en waar het informatieaanbod nagenoeg onuitputtelijk is. Met de juiste kennis en informatie kunnen we sneller en betere besluiten nemen. Hiervoor dienen we een voorsprong op potentiële tegenstanders te hebben bij het verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van informatie en inlichtingen. Computersystemen vormen daarbij een wapensysteem en informatie en inlichtingen dienen als munitie.

De wereld is sneller en onvoorspelbaarder dan ooit en hedendaagse en toekomstige conflicten komen steeds dichterbij. Waar landen elkaar vroeger bevochten op land, ter zee en in de lucht, spelen groeperingen tegenwoordig een steeds grotere rol en manifesteren conflicten zich steeds vaker binnen het cyberdomein en in de ruimte. JA21 wil dat onze krijgsmacht zich beter voorbereidt op de conflicten van vandaag en in de toekomst. Hiertoe investeren wij in het cyberdomein, de strijd om het informatiedomein  en de ruimte waarbij innovatieve concepten als big data, kunstmatige intelligentie, robotica en autonome systemen bijdragen aan onze slagkracht. De mens blijft hierin altijd de centrale rol in de besluitvorming spelen.

De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

Deze onderbezetting is het gevolg van vele jaren wanbeleid en bezuinigen op defensie. Het Deltaplan Personeel wat JA21 voorstaat moet op korte termijn een einde maken aan de slechte betaling, legering, arbeidsvoorwaarden etc. Te beginnen bij het huidige arbeidsvoorwaardenoverleg.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de enige militair die zitting heeft in de Bestuursraad van Defensie, naast 3 topambtenaren die burger zijn. Het lijkt alsof in het Besturingsmodel (BUT-model) van Defensie de militaire stem steeds minder wordt. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat anders moeten zijn?

De CDS zou nevengeschikt moeten worden aan de SG en minimaal over een meerderheid aan militairen in de aanwezige hoofddirecteuren moeten beschikken. Her rapport van de Commissie Fransen (2002) zou eenvoudig hiervoor als leidraad kunnen dienen en na een snelle update moeten worden gerealiseerd. Militair zijn vereist zoveel meer dan enkel kennis, kunde en ervaring. Dat geldt daarom ook voor de topfunctionarissen op het ministerie.

In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

Nederland beschikt over een technologisch hoogwaardige defensie-industrie. Die moet meer worden betrokken bij het versterken, uitrusten en slagvaardiger maken van onze krijgsmacht. Het Nederlandse bedrijfsleven moet meer profiteren van onze krijgsmacht: daardoor vloeit ruim 70% van de defensie-uitgaven weer terug in onze eigen economie. Commandanten zijn volgens ons verantwoordelijk voor het resultaat van het opleiden en trainen van hun eenheden. Hiervoor dienen zij zelf wel te beschikken over modern, en inzetbaar materieel om mee te trainen en om in te zetten indien dat nodig is. De afgelopen jaren was een groot deel van de krijgsmacht niet inzetbaar omdat dit materieel onvoldoende beschikbaar was. Het is niet acceptabel dat eenheden (zoals bijvoorbeeld de helft van onze onderzeeboten) stil staan door gebrek aan personeel, reservedelen en munitie. Wij willen dat militaire eenheden over hun eigen materieel beschikken, inclusief de mensen en middelen om dit in stand te houden. Deze verbetering vergt een meerjarenplan waarbij rekening moet worden gehouden met inflatie- en valutaschommelingen die jaarlijks moeten worden gecompenseerd. Naast specifiek militair materieel willen wij dat het achterstallig onderhoud aan het vastgoed van Defensie (kazernes en trainingslocaties etc.) wordt aangepakt. Onze militairen verdienen het beste en dat geldt dus ook voor de ruimtes waarin zij wonen en werken.

Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Onze veiligheid is een groot bezit dat wij moeten koesteren en onderhouden. JA21 is trots op onze militairen en de veteranen. Wij willen bouwen aan een krijgsmacht die robuust, innovatief en wendbaar is en aan haar grondwettelijke taken kan voldoen. Een organisatie met daarin tevreden personeel met moderne en passende arbeidsvoorwaarden, goed en voldoende beschikbaar modern en bij voorkeur Nederlands materiaal, kwalitatief hoogstaande opleidingen en trainingen en werkend in een open cultuur van wederzijds respect en vertrouwen.

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politieke partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

Eén reactie

 1. Je leest in dit interview dat hier mensen spreken met kennis, inzicht en (veel) ervaring. Dat zou een zeer welkome
  versterking zijn in het parlement om enig besef en know how bij te brengen aan de Nederlandse parlementariërs, met name de defensiewoordvoerders. Daar heeft het decennia lang ernstig aan geschort. Dat geldt overigens niet alleen voor hun, in heel ‘ NATO ‘ Europa leefde men in een roze wolk na het beëindigen van de Koude Oorlog. Er zou immers nooit meer oorlog komen. Vooral in het pacifistisch ingestelde en alleen op ‘ handel ‘ gerichte Nederland kwam dat natuurlijk heel goed uit.

  Maar de werkelijkheid is heel anders, sinds 1989 hebben we heel wat regionale conflicten gehad in Europa, de Russische inval en annexatie van de Krim, Ukraine, los van de conflicten en dreigingen rondom Europa vanuit
  Afrika en het Midden Oosten en binnenkort ook vanuit The Arctic.
  Niet te vergeten het immer meer agressieve China dat een gevaar gaat opleveren voor de ‘ vrije ‘ internationale handelsroutes en daarmede het behoud van onze welvaart.

  JA 21 za het hoognodige geo-politieke inzicht brengen aan het parlement en daarmede aan de regering. Daarmede ook de harde noodzaak voor een goed gemotiveerde, getrainde, tot in het hoogste geweldspectrum langdurige inzetbare moderne, ‘ JOINT’ krijgsmacht. Met personeel dat weer vertrouwen heeft in, en kan rekenen op, een kundige en ervaren politieke en militaire leiding en naar inzet gewaardeerd en beloond wordt. Maar bovenal een politieke leiding die loyaal is aan zijn militairen, waarvan het op zijn zachts gezegd de laatste 25 jaar geen blijk van heeft gegeven!

  ( Waardoor de leegloop van de krijgsmacht hopelijk gestopt wordt !)

  Overigens dient het ‘ besturingsmodel’ van Defensie ingrijpend te worden aangepast door CDS en zijn directe commandanten van de Marine, Luchtmacht en Landmacht een veel zwaardere stem te geven dan nu het geval is, wil de militaire werkelijkheid wel goed doordringen tot de in dit opzicht onervaren en ondeskundige ambtelijke leiding, die slechts gericht op het ‘ budget ‘ en eerder luistert naar de Algemene Rekenkamer dan de militaire top van de Krijgsmacht.
  Voor de ambtelijke leiding geldt zeer zeker : Si vis Pacem, para Bellum, en dat vergeten ze, of willen ze niet weten, terug naar de werkelijkheid, weg uit die roze wolk, geachte rekenmeesters !

  Het is de hoogste tijd, het is meer dan beschamend dat een der rijkste landen ter wereld niet bereid is (was) om zijn eigen grondgebied en dat van het NAVO verdragsgebied te beschermen/verdedigen, daarmede hun eerste grondwettelijke verplichting schromelijk verzakend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.