CDA: Boter bij de vis nodig, mooie woorden volstaan niet voor Defensie

Geplaatst door

Er is boter bij de vis nodig als het gaat om Defensie. Mooie woorden zijn niet genoeg, zo stelt het CDA in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. De partij wil daarom meer investeren in slagkracht en noemt het zorgelijk dat de krijgsmacht onvoldoende invulling kan geven aan haar grondwettelijke taken. Verder moet volgens de Christendemocraten geld worden vrijgemaakt voor de invoering van het nieuwe functiegebouw en loonhuis.

1.           Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

Nederland beschikt over een capabele, kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht. Met professioneel, gemotiveerd en toegewijd personeel. Het CDA is trots op onze mannen en vrouwen in uniform. Zij leveren in vele missies, internationale oefeningen en coalitieverbanden een waardevolle bijdrage aan internationale vrede en veiligheid. In eigen land dragen ze bij aan de nationale veiligheid. Nederland kan op onze militairen rekenen, ook in de coronacrisis. Duidelijk is wel dat de krijgsmacht nog herstellende is van tientallen jaren bezuinigingen. Het CDA heeft zich hard gemaakt voor fors meer geld voor Defensie. Dat kwam er; dit kabinet heeft €1,7 miljard structureel en €1,7 miljard incidenteel in de periode tot en met 2024 geïnvesteerd in Defensie. Met de Defensienota 2018 en de uitvoering daarvan zijn belangrijke stappen gezet met het moderniseren en herstellen van de defensieorganisatie.

Het blijkt echter niet voldoende voor het herstel van de huidige – te kleine – krijgsmacht. Er zijn extra stappen nodig op het gebied van personeel, IT, vastgoed, fysieke en sociale veiligheid, de instandhouding van wapensystemen, (strategische) voorraden en bedrijfsvoering. Zo herstellen we de balans tussen de ondersteuning en de gevechtseenheden.

Dit herstel heeft wat het CDA betreft prioriteit. Maar er is méér nodig. De NAVO spreekt Nederland terecht aan op ‘significante tekortkomingen’, zowel kwalitatief als kwantitatief. Die tekortkomingen liggen vooral op het vlak van slagkracht en operationele (gevechts-)ondersteuning. Om invulling te geven aan de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO zijn alleen al forse investeringen nodig. Daarnaast neemt het belang van informatiegestuurd optreden sterk toe. En moet Defensie slimmer, innovatiever en wendbaarder zijn. Uit de recent gepresenteerde Defensievisie blijkt dat Defensie met de huidige inrichting en staat van de organisatie niet voldoende en niet op de juiste manier is toegerust voor de veranderende dreigingen. Het CDA steunt de Defensievisie en de daarin geformuleerde eigenschappen en inrichtingsprincipes voor de krijgsmacht van de toekomst.

2.           Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?

Nederland is een klein land met een heel groot buitenland, waar we een goede boterham verdienen. Als handelsnatie, als open economie, hebben we belang bij vrede, veiligheid en stabiliteit. En als welvarend land een verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast staat het CDA voor belangrijke waarden als mensenrechten, rechtsstaat en democratie. Zowel de veiligheid om ons heen als deze waarden staan internationaal onder druk. We hebben als vrij en welvarend land veel te beschermen en dus ook veel te verliezen. Ons land wordt dagelijks aangevallen in het cyber- en informatiedomein. De radicaalislamitische terreur van ISIS en Al Qaeda trekt zich niets van grenzen aan en kan ook hier toeslaan. We kunnen ons niet achter de dijken verschuilen. Soms zullen we op de problemen af moeten, voordat deze ons bereiken. Europa wordt omgeven door een ring van instabiliteit. Met de wederopstanding van de Russische beer, de razendsnelle opmars van China en andere mogendheden nemen bovendien de spanningen en het conflictpotentieel toe. Geopolitiek en machtspolitiek zijn terug, maar Europa kan militair nauwelijks een vuist maken.

In de onrustige wereld om ons heen blijft het NAVO-bondgenootschap de belangrijkste garantie voor onze veiligheid. Daarnaast moeten we ook in Europees verband en met andere landen die voor dezelfde waarden staan, de krachten bundelen. In alle gevallen is het van groot belang dat we blijven investeren in een veelzijdig inzetbare krijgsmacht, die geschikt is om haar drie hoofdtaken naar behoren te kunnen vervullen. Zowel hoog- als laag in het geweldsspectrum.

3.           Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen? 

Het is zorgelijk dat de krijgsmacht onvoldoende invulling kan geven aan haar grondwettelijke taken. Meer dan een kwart eeuw aan bezuinigingen op Defensie heeft diepe sporen nagelaten. Het herstel is ingezet, maar verloopt minder snel dan we zouden willen. Zelfs de basisgereedheid is nog niet op orde. De krijgsmacht is vooral toegerust voor de uitvoering van de tweede hoofdtaak – de uitvoering van stabilisatiemissies, waarbij tegenstanders lichter bewapend zijn en technologisch minder geavanceerd. De afgelopen twintig jaar heeft daar de focus gelegen. Nu moeten we zelfs bij missies  vaak een pas op de plaats maken, om zo prioriteit te geven aan het herstel.

Vooral de uitvoering van de eerste hoofdtaak – de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied – schiet tekort. Alleen al de voorraden daarvoor ontbreken, nog even los van de – niet malse – kritiek van de NAVO op het ontbreken van slagkracht en combat (sevice) support. Juist deze taak is in belang drastisch toegenomen, door alleen al het steeds assertievere Rusland, dat inmiddels Europa in sommige opzichten militair overklast.  Rusland ontwikkelt hypersone wapens, robots, drones, lasers en manieren om ons succesvol de toegang te ontzeggen tot gebieden. China is hard op weg om een militaire grootmacht te worden. 

Er zijn forse investeringen nodig om de krijgsmacht capabeler te maken voor de uitvoering van de eerste hoofdtaak. Daarnaast onderstreept de coronacrisis hoe belangrijk de derde hoofdtaak is. Ook als het gaat om de bijdrage van Defensie aan de nationale veiligheid, zoals bijstand aan de civiele autoriteiten bij rampen en calamiteiten zijn extra middelen nodig.

4.           Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

Premier Rutte heeft inderdaad in 2014 zijn handtekening gezet onder de afspraken van Wales. Het CDA had harde kritiek op het toenmalige VVD-PvdA kabinet; het ging dóór met bezuinigen op Defensie, waardoor de uitgaven op een historisch dieptepunt belandden. Zelfs nog lager dan ten tijde van het ‘gebroken geweertje’… Vervolgens deed het kabinet Rutte 2 te weinig en te laat. De echte trendbreuk kwam het met aantreden van het huidige kabinet, dat mede dankzij het CDA fors meer geld uitgetrokken heeft voor Defensie. Mede daarom zijn de uitgaven als percentage van het BBP gestegen naar 1,48% van het BBP. Dat is wat het CDA niet genoeg. We zijn pas net begonnen!

Te meer omdat het Europees gemiddelde inderdaad ook gestegen is, naar 1,8%, harder dan de Nederlandse defensie-uitgaven als percentage van het BBP. Investeren in defensie is geen keuze, maar een noodzaak en een randvoorwaarde voor stabiliteit en economische ontwikkeling. We willen een helder groeipad, waarmee de uitgaven voor Defensie zo snel mogelijk worden opgetrokken naar de afgesproken NAVO-norm van 2% BBP. In de komende kabinetsperiode wordt tenminste het EU-gemiddelde bereikt. Het CDA is voorstander van het wettelijk vastleggen van de NAVO norm. Dit zorgt voor een betrouwbaar meerjarenbeleid.

5.           Keer op keer lukt het niet om tijdig een nieuwe CAO af te spreken voor het Defensiepersoneel. Daarnaast loopt het moderniseren van het functiegebouw en loonhuis telkens vertraging op. En dat terwijl het personeel op 1 zou komen te staan. Hoe zou deze patstelling volgens u doorbroken moeten worden?

Het loongebouw bij Defensie stamt uit 1917, ten tijde van de invoering van de dienstplicht. Het is danig verouderd en dringend aan herziening toe.

Het is teleurstellend dat het overleg tussen Defensie en de vakbonden hierover stukgelopen is. De afspraak was om het op 1 juli 2020 in te voeren. Dat was veel te ambitieus, bevestigde de  Advies- en Arbitragecommissie. Het ontbrak aan open en reëel overleg, hetgeen in overwegende mate kan worden verweten aan de werkgever. Maar ook de centrales hebben hieraan bijgedragen, aldus de commissie.

Partijen hebben het proces onderschat. Het had direct duidelijk moeten zijn dat de periode van één jaar om te komen tot een nieuw systeem, bijzonder ambitieus was. Het CDA pleit voor een masterplan voor het personeel.

Het is voor het CDA zonneklaar dat voor de invoering van het nieuwe functiegebouw en loonhuis meer geld nodig is. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is bedongen dat individuele militairen er door de invoering van het nieuwe loongebouw niet op achteruit mogen gaan ten opzichte van het huidige bezoldigingssysteem. Terecht! Ook wat het CDA betreft kan het niet zo zijn dat het personeel zelf de rekening moet gaan betalen. Vandaar ook dat we binnen ons verkiezingsprogramma extra geld uittrekken voor personeel.

6.           De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Door de decennialange bezuinigingen en reorganisaties bij Defensie was het vertrouwen van het personeel naar een dieptepunt gedaald. De Defensienota 2018 beoogde dat vertrouwen in de organisatie te herstellen. Door te investeren in mensen, slagkracht en zichtbaarheid.

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 gekomen. Bij de werkbeleving is sprake van een significante verbetering van de motivatie, de tevredenheid en het vertrouwen in de toekomst. Dit is zichtbaar bij zowel militair personeel als burgerpersoneel en komt het behoud van personeel ten goede. De uitstroom van militairen is in de eerste helft van 2020 fors lager dan dezelfde periode vorig jaar (- 21%).

Ook de doorstroom van militairen naar een FPS fase 3 contract laat in dezelfde periode een stijging zien. Met de invoering van het arbeidsvoorwaardenakkoord hebben alle voldoende functionerende officieren en onderofficieren die een FPS fase 2 aanstellingen hebben, een vaste aanstelling gekregen. Dat loopbaanperspectief is van groot belang voor het behoud van mensen.

Helaas stokt de werving en de instroom van nieuw personeel, als gevolg van de coronacrisis. Daardoor stijgt de militaire vulling maar zeer licht. Op het gebied van werving zijn veel initiatieven in gang gezet, zoals regionale werving. De uitval bij opleidingen wordt verminderd. Commandanten krijgen meer bevoegdheden op het gebied van personeel.

Er is veel werk aan de winkel. Om mensen te boeien, te binden en te behouden moet Defensie aantrekkelijker worden als werkgever.

De functiewaardering bij defensie is gebaseerd op een civiele functiewaardering. Zo wordt een soldaat ingeschaald op schaal 1. Jonge matrozen, mariniers, soldaten worden onderbetaald, evenals de onderofficieren. Ook de uitzend- en oefentoelagen zijn te laag; de overwerkvergoeding voor militairen is lager dan een vakkenvuller bij de supermarkt! Sommige militairen zitten rond de armoedegrens. Daar moet echt iets aan gebeuren.

Politie en justitie betalen beter. Dat leidt tot ongewenste uitstroom bij Defensie. Het CDA wil daarom extra geld uittrekken voor het nieuwe functiegebouw en loonhuis. We pleiten bovendien voor erkenning van de militaire professie in het nieuwe beloningssysteem. Een systeem waarbij het operationele optreden van de militair en de bijzondere positie van de militair het uitgangspunt zijn.

Naast de arbeidsvoorwaarden zijn er tal van punten waar verbetering nodig is om ‘dissatisfiers’ weg te nemen. Denk aan verbetering van de fysieke en sociale veiligheid. Maar ook de ICT, vieze keukens, slechte legering. Het CDA wil nadrukkelijk de bedrijfsvoering verbeteren en investeren in verbetering van de staat van het vastgoed.

Tenslotte is het essentieel dat militairen goed opgeleid kunnen oefenen, trainen en voorzien zijn van uitstekende uitrusting en materieel.

7.           De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de enige militair die zitting heeft in de Bestuursraad van Defensie, naast 3 topambtenaren die burger zijn. Het lijkt alsof in het Besturingsmodel (BUT-model) van Defensie de militaire stem steeds minder wordt. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat anders moeten zijn?

Er bereiken het CDA al vele jaren klachten vanuit de Defensieorganisatie over het besturingsmodel. De wijze waarop de organisatie wordt bestuurd, behoort tot één van de belangrijkste redenen voor militairen om de organisatie te verlaten. Zo is wat het CDA betref de centralisatie te ver doorgeschoten. Het CDA pleit daarom al geruime tijd voor een onafhankelijk extern onderzoek naar het besturingsmodel, in navolging van de Commissie Franssen (2001).

8.           In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

Het CDA wil investeren in nieuw materieel en in strategische voorraden en de vergroting van de paraatheid en inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht. De tekorten op munitie en materieel worden bij voorrang aangevuld. Versterking van het militair materieel gaat zowel om zwaar materieel als om hoogwaardige technologische systemen en kennis over alle vormen van digitale oorlogsvoering.

We willen verder invulling geven aan het Nationaal Plan dat Nederland heeft ingediend bij de NAVO. Dat betekent investeringen in extra F-35 jachtvliegtuigen, vuurkracht op zowel land als op zee en het cyber– en informatiedomein. Ook willen we de Reaper drones bewapenen en investeren in counter drone capaciteiten.

De inlichtingen en veiligheidsdiensten moeten worden versterkt om Nederland te beschermen tegen de groeiende digitale en geopolitieke dreigingen uit landen als Rusland en China.

9.           Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

Het CDA draagt de krijgsmacht een warm hart toe. We zijn trots op onze mannen en vrouwen in uniform. En op onze veteranen. Defensie beschermt wat ons dierbaar is. De politiek heeft Defensie te vaak als sluitpost op de begroting gezien. Het CDA zet zich al jaren in voor fors meer geld. Dat is er gekomen. Maar Defensie komt uit een diep dal. Er is méér nodig voor het volledige herstel van de huidige krijgsmacht. En nóg meer voor de krijgsmacht van de toekomst.

De visie ligt er. Dat is een belangrijk begin. Maar: papier is geduldig. Nu is het aan de politiek om perspectief te bieden voor de toekomst. Een geloofwaardige invulling te geven aan de Defensievisie. Defensie heeft behoefte aan stabiele groei, niet aan jojo-beleid met eerst minder en dan weer meer geld. Langdurig politiek commitment is nodig. Dat vereist moed en daadkracht van de politiek. Met het besef dat niet alles meteen kan. Focus en prioriteiten nodig zijn.

Niets doen is in elk geval geen optie. Bij een gelijkblijvend budget zijn nieuwe, pijnlijke maatregelen onvermijdelijk. Omdat het te krap is. Zo moet de Marine nu al een mijnenjager uit de vaart nemen en oefendagen schrappen.

Er is dus boter bij de vis nodig. Mooie woorden volstaan niet.

De Defensievisie heet ‘Vechten voor een veilige toekomst’. Aan de militairen zal het niet liggen; zij gaan dóór waar anderen stoppen. Het is aan de politiek om het mogelijk te maken. Het CDA knokt voor Defensie. Er valt echt wat te kiezen op 17 maart.

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politieke partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

Foto: Defensie

3 reacties

 1. Mooi artikel in een reeks waarin veel staat van wat afgelopen jaren is geschreven. Mijn observaties zijn de volgende:
  – boter bij de vis is:
  * geld loonhuis, 300 miljoen
  * CGFC ( kleine opening), verwaarloosbare kosten en grote baten
  * css cs brigades €600 miljoen (materieel en personeel), een relatief klein bedrag.

  – wat ambivalent is de Toekomstvisie: enerzijds goed en anderzijds voldoet het niet aan de grondwettelijke taken.

  – Duidelijk is het Chinees rekenen met bnp %:
  Gemiddelde pre Corona is circa 1,4 %, in Corona stijgt dit door dalingen in bnp

  Postcorona wordt het weer richting 1,4/1,5 %

  Al met al is the proof of the pudding in the eating

  In de formatie ?

  1. Het is een goed onderbouwd verhaal wat hout snijd. Naast het verhaal zijn er ook internationale afspraken waar je ook aan zal moeten houden. Ik persoonlijk zou toch liever zien dat er een omslag wordt gerealiseerd. Een die onze krijgsmacht voor 80% omvormd tot legeronderdeel toegerust op calamiteiten voor bij grote rampen..of ondersteuningsleger gericht op bouwen maken van infrastructurele werken zoals noodbruggen opruimen landmijnen en oprichting grotere veldhospitaal voor burgers en militaire. Ik ben dus meer voor dat ons leger zich als internationaal legeronderdeel op t humanitaire aspect gaat specialiseren. Dan kan ons leger ook van alle landen nota militairen omvatten. Gelijktijdig wordt dan ook voor landen waar we als blauwen helmen aanwezig zijn dat nederland en ons leger staat voor internationale nato hulptroepen. Hiermee creëren we ook commitment met bevolking. Immers elke actie hoe goed intenties ook zijn kent in t land zelf ook een tegenpartij. Door deze werkwijze wordt het de intentie ook duidelijker. Wat commitment verhoogd en ook de veiligheid van ándere militaire strijdmachtondelen en soldaten verhoogd. Hierop zou ik zeggen voor mij part gaan we naar 3%. Echter in het huidige voorstel gaan we voort op oude militaristische visie. Een visie op slagkracht. Logisch want t gaat over krijgsmacht en niet over aardappels poten. Doch ik en u weet ook dat ons leger in totale volgens berekeningen bij groot atoom conflict in paar minuten hooguit enkele dagen weg geveegd is met ons allen daarbij. Defensie is natuurlijk ook prestigieus het is ook politiek instrument. Immers de wapenwetloop is er een van. Daarom geef ik de voorkeur aan mijn suggesties. Want wellicht komt daarmee ook een klimaat tot stand wat meer ruimte bied voor militaire ontwapening. En uiteindelijk gast het nooit om hoeveel wapens je hebt. Máár om de vraag hoe kunnen we ons verdedigen tegenover een mogelijke vijand. Doch los van de keuze die men ook maakt. Elke militair mag een normaal inkomen eisen. En ook gereedschap in zijn haar geval militair materiële middelen en goede huisvesting en veiligheidsmiddelen. Il heb ooit gelezen dat militairen eigen kogelvrije vesten uit eigen loon betaalde idioot natuurlijk. Een kok neemt zijn snijplank ook niet mee naar zijn werkgever. Dus de militair moet altijd over inkomen en middelen beschikken waar hij met een beetje gezond verstand over moet kunnen beschikken. Ik ben geen fan van deffensie ben meer type wat in t verzet zou zitten. Maar ik sluit nooit mn ogen voor realiteit. En ook voor de inzet van de Nederlandse militairen niet. Die wij ook danbaar kunnen zijn voor hun inzet en ook lef. Doch ik hoop dat we ons leger omvormen en daarmee ook in de NAVO NATO onze onverdeelbare verantwoordelijkheid nemen.

 2. Si Vis Pacem Para Bellum, is het advies dat ik graag aan de heer Willem Oranje wil geven, een advies, dat de geschiedenis ons geleerd heeft, en al minstens 2.000 jaar oud is, dat de Romeinen aan den lijve ondervonden hebben, met de ineenstorting van het Romeinse Rijk.
  ( waar Europa zoveel aan te danken heeft )

  Oorlog is nu eenmaal, helaas, een onderdeel van het menselijk bestaan. Een realiteit die Nederland, met Nederlands – Indië, zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar niet onder ogen wil zien totdat het te laat is. ( en zich dan afvraagt hoe het in Hemelsnaam mogelijk is en dan na slechts 5 dagen moet capituleren wegens een volstrekt verwaarloosde Krijgsmacht, niet te vergeten de wanhopige strijd in de Indische Archipel, waar Schout-bij Nacht Karel Doorman machteloos met zijn bijeengeraapte ‘ geallieerde eskader, ‘ machteloos ten onder ging tegen de Japanse invasievloot in de Java Zee )

  Wij leven nu eenmaal niet in een Paradijs waar de mensen allemaal van Goede Wil zijn. Mensen die in 1900 geboren zijn en in pakweg 1985 overleden, hebben op zijn minst 2 Wereld Oorlogen moeten overleven, afgezien van vele regionale conflicten.
  En helaas is het zo, dat er geen enkele garantie is dat wij niet opnieuw elkaar ‘ de hersenpan’ in slaan. Alleen afschrikking door een sterke Krijgsmacht, binnen en met de NAVO, voorkomt opnieuw een rampzalig conflict , dat wederom, alweer helaas, op ons dreigt af te komen. Daarin moeten wij als veiligheidsgarantie overtuigend en loyaal. met moed en vooruitziende blik, investeren.

  De defensieparagraaf van het CDA ziet er veelbelovend uit , met de hand in eigen boezem, erkenning van fouten tov het defensiebeleid, de bedroevende salariëring van het defensiepersoneel, met meer dan beschamende voorbeelden, in zo’n rijk land als Nederland, dat stemt tot grote schaamte en een volslagen gebrek aan inzicht, maar vooral het gebrek aan politieke wil, voor de noodzaak van een sterke Krijgsmacht, daadwerkelijk respect en waardering, want van die prachtige loze mooie woorden kun je niet eten, noch oefenen, noch inzetbaar zijn voor een dreigend nieuw conflict.

  Ik hoop oprecht dat de rentmeester mentaliteit van het CDA – in tegenstelling tot de VVD die een ‘ goed lopende economie ‘ als voorwaarde stelt, – een stuitend gebrek aan realiteitszin van de VVD dat er zonder ( gegarandeerde) Vrede geen
  ‘ goedlopende economie ‘ , noch welvaart is – er toe bijdraagt dat behoud van vrede en welzijn in ons Koninkrijk en Europa gewaarborgd zal worden. Want goed rentmeesterschap zorgt er voor dat met een investering in de Krijgsmacht van 2% BNP, onze welvaart – met een huidig BNP van circa € 850 Miljard- een niet te evenaren ‘ Return on Investment ‘ geeft, waar menige onderneming alleen maar van kan dromen.

  We zullen zien wat het CDA als mogelijke regeringspartij in een nieuwe regering, van zijn goede voornemens realiseert en vooral zijn rug recht houdt bij het tot stand komen van een nieuw regeerakkoord. Ook voor het CDA geldt : eerst zien dan geloven.
  Ook daarom vraag ik u allen de Petitie van het Veteranen Instituut te tekenen op http://www.psst.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.