VVD: uitbreiding KMAR, en doorgroeien naar NAVO-gemiddelde met begroting

Geplaatst door

De Marechaussee moet worden uitgebreid voor eigen grensbewaking. Verder moet worden ingezet op de oprichting van gezamenlijke eenheden met bondgenoten voor nieuwe wapens die nodig zijn voor de NAVO of Europese operaties, maar die te duur zijn voor individuele landen, zoals hypersonische raketten en grote verkenningsvliegtuigen. Dat stelt de VVD dat ook vindt dat het Defensiebudget moet groeien naar het NAVO-gemiddelde en als het economisch goed gaat naar de 2% BNP.

Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

Ruim twee decennia van bezuinigingen hebben veel gevraagd van Defensie. De afgelopen jaren zijn de eerste stappen van het herstel ingezet. Defensie kan bijvoorbeeld weer nieuwe fregatten, onderzeeboten en F-35s kopen. Ook is er geld uitgetrokken voor betere arbeidsvoorwaarden, een opknapbeurt van kazernes en zijn munitievoorraden aangevuld.

Maar het is duidelijk dat er op meerdere terreinen nog forse stappen gezet moeten worden. Daarom wil de VVD de komende kabinetsperiode ook fors investeren in Defensie. Tenminste naar het Europese Navo-gemiddelde, om daarna door te groeien naar de Navo-norm van twee procent. En als het economisch herstel na de Coronacrisis voorspoedig verloopt, willen we dat proces versnellen. Met dat geld willen we blijven investeren in vernieuwing van wapensystemen, het inspelen op nieuwe dreigingen op het gebied van onder meer space en cyber, en de werkomstandigheden van het personeel verbeteren door geld uit te trekken voor betere arbeidsvoorwaarden

Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?

In het Nederlandse buitenlandbeleid staat het nationale belang voorop. Zo beschermen we onze veiligheid en welvaart, en zorgen ervoor dat Nederland Nederland blijft. Dat laatste kan bijvoorbeeld bedreigd worden als onvrije landen invloed in onderwijs of moskeeën verkrijgen, en zo onze vrijheden aantasten. Om het nationale belang te behartigen zijn zowel de Navo als de EU cruciale samenwerkingsverbanden, en willen we ook nauwer samenwerken met gelijkgezinde landen daarbuiten.

Sommige bedreigingen zijn niet militair van aard (denk aan oneerlijke handel met oneigenlijke staatssteun die onze ondernemers wegconcurreert), sommige dreigingen zijn direct van militaire aard (denk aan ISIS dat vanuit het Midden-Oosten aanslagen voorbereidde), en veel dreigingen vragen om een breder antwoord. Denk aan Rusland, waarbij de EU via sancties haar economische macht gebruikt, de Navo voor militaire afschrikking zorgt, we optreden tegen spionage en desinformatie, en we tegelijkertijd diplomatiek in gesprek moeten blijven.

Nederland heeft dus een krijgsmacht nodig die in bondgenootschappelijk verband veelzijdig inzetbaar is. Die krijgsmacht leverde de afgelopen jaren met bijvoorbeeld luchtaanvallen en trainingen van lokale militairen een bijdrage aan de strijd tegen ISIS, stelde eenheden beschikbaar voor afschrikking van Rusland door de Navo, en patrouilleerde met een marineschip in de Perzische Golf omdat Europese landen soms ook los van de Verenigde Staten verantwoordelijkheid voor hun veiligheid moeten nemen.

Daarnaast heeft Defensie capaciteiten nodig voor nationale taken. Denk aan de rol op het gebied van de eigen inlichtingenpositie, eenheden voor terreurbestrijding, of de rol in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

Deze constatering van de Rekenkamer onderstreept het belang van de investeringen die de afgelopen jaren in Defensie zijn gedaan, na een lange periode van bezuinigingen. Het laat ook zien dat de komende jaren forse verdere investeringen nodig zijn.

Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

De VVD wil een substantiële verhoging van het defensiebudget naar tenminste het Europese Navo-gemiddelde. Zo levert Nederland een redelijk aandeel binnen de Navo en zetten we een eerste stap naar de Navo-norm om twee procent van de economie aan defensie te besteden. Wanneer het economisch herstel voorspoedig verloopt, moeten we sneller naar de Navo-norm toegroeien.

Keer op keer lukt het niet om tijdig een nieuwe CAO af te spreken voor het Defensiepersoneel. Daarnaast loopt het moderniseren van het functiegebouw en loonhuis telkens vertraging op. En dat terwijl het personeel op 1 zou komen te staan. Hoe zou deze patstelling volgens u doorbroken moeten worden?

Als VVD zien wij graag dat het zo spoedig mogelijk lukt om het functiegebouw en loonhuis te moderniseren. Maar we snappen ook dat het een complex proces is, met grote gevolgen voor de defensie-organisatie, dus dat er sprake kan zijn van vertraging. Wij hechten aan goede en moderne arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. Daarom willen wij hier de komende jaren ook extra geld voor uittrekken. Als politieke partij zitten wij natuurlijk niet aan de onderhandelingstafel tussen werkgevers en werknemers, maar we gaan ervan uit dat als er in een komende kabinetsperiode meer geld beschikbaar komt, het makkelijker is om tot overeenstemming te komen.

De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

Werving en behoud van personeel is een complexe uitdaging waar niet één oplossing voor bestaat.

Een deel van de oplossing zit in investeringen in betere arbeidsvoorwaarden, betere kazernes en oefenmogelijkheden, en vernieuwing van het materieel waar militairen hun werk mee doen. Zo kan Defensie een aantrekkelijker werkgever zijn.

Maar dat is niet de gehele oplossing, omdat Defensie vist in een relatief kleine vijver van schoolverlaters, en er ook tekorten zijn bij andere sectoren zoals de politie, zorg en mensen met deskundigheid op het gebied van techniek of cyber. Deze sectoren vissen in dezelfde vijver.

Daarom zal de VVD doorgaan met de inzet van de afgelopen jaren op de Adaptieve Krijgsmacht. Dat betekent meer gebruik maken van reservisten, creatieve oplossingen zoals Defensity College uitbreiden, en meer delen van capaciteiten, werkgeverschap en loopbaanpaden met bijvoorbeeld de politie of bedrijven in de transportsector en de bouw.

De VVD wil ook een nationale Defensiedag naar Frans voorbeeld organiseren, waarop iedere jongere één keer een dagprogramma volgt op een kazerne. Dit versterkt de band tussen de krijgsmacht en de samenleving en kan jongeren enthousiasmeren om als reservist of voltijdsmilitair bij Defensie aan de slag te gaan.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de enige militair die zitting heeft in de Bestuursraad van Defensie, naast 3 topambtenaren die burger zijn. Het lijkt alsof in het Besturingsmodel (BUT-model) van Defensie de militaire stem steeds minder wordt. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat anders moeten zijn?

Het is belangrijk dat de militaire stem bij Defensie goed gehoord wordt. Dat heeft overigens niet alleen betrekking op de interne aangelegenheden binnen het ministerie, maar ook richting andere ministeries moeten relevante militaire overwegingen helder over het voetlicht komen. Daarom is één van de lessen van de missie in Mali dat als iets niet kan, Defensie dit duidelijk aangeeft, en de politiek dan ook goed moet luisteren naar deze overwegingen. 

In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

De VVD wil investeren in capaciteiten waar de Nederlandse krijgsmacht sterk in is, en waar de Navo behoefte aan heeft. Dergelijke capaciteiten zijn vervolgens ook beschikbaar voor eventuele missies in andere verbanden, zoals samen met EU-partners.

Concreet gaat het om doorgaan met het aanschaftraject van vier wereldwijd inzetbare onderzeeboten, verdere investeringen in het kader van het nationale plan voor de Navo (extra F35s, lucht- en raketverdediging, vuurkracht op land, special forces en cyber), ondersteunende eenheden en ICT, en de oprichting van een space-eenheid. Het is ook belangrijk het gebruik van kunstmatige intelligentie en robotisering verder uit te bouwen, zoals veilige autonome en onbemande wapens, waarbij de mens betekenisvolle controle over de inzet houdt. Daarnaast willen we de nucleaire taak voor de F35 behouden.

Ook willen we blijven inzetten op de oprichting van gezamenlijke eenheden met bondgenoten voor nieuwe wapens die nodig zijn voor de Navo of Europese operaties, maar die te duur zijn voor individuele landen, zoals hypersonische raketten en grote verkenningsvliegtuigen. De poule van tankervliegtuigen op Vliegbasis Eindhoven dient als voorbeeld. Zo nemen we het initiatief om via slim samenwerken tekorten bij de Navo weg te werken.

Daarnaast willen we de Marechaussee uitbreiden voor de eigen grensbewaking en om andere landen te helpen bij het beschermen van de gezamenlijke Europese buitengrenzen tegen vluchtelingenstromen, en deel te nemen aan trainings- en adviesmissies die helpen bij onder meer betere grensbewaking en opbouw van de veiligheidssector in derde landen.

Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

De VVD wil graag waardering en erkenning uitspreken voor het belangrijke en vaak ook gevaarlijke werk dat de militairen en het burgerpersoneel van Defensie voor Nederland verrichten. Ook in tijden van Corona zijn missies zoveel als mogelijk doorgegaan, en militairen hebben belangrijk werk verricht om de civiele autoriteiten bij te staan in Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Dat militairen klaar staan als dat nodig is om bijvoorbeeld in zorginstellingen bij te springen, laat zien hoe Nederland altijd op hen kan rekenen in tijden van nood.

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politieke partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

3 reacties

  1. De VVD heeft een glad verhaal dat alle kanten uitgaat maar in de kern om de hete brij heendraait: budget rond het Europees gemiddelde is doormodderen. Moet schrijver Uri Rosenthal wat meer openstaan voor de geostrategische militaire realiteit? 75 jaar vrijheid is niet vanzelfsprekend……..

  2. Ah die VVD ! Al 10 jaar lang onder Rutte wordt er gedraaid, beloofd, toezeggingen aan de NATO ondertekend, en daar blijft het bij. Ondanks de overvloed aan geld ,Nederland – ook nu nog- het 4e rijkste land ter wereld, heeft bij monde van de regering en parlement, niet de politieke moed om ‘ een slecht nieuws’ boodschap aan de Nederlandse kiezers met overtuiging, duidelijk , klip en klaar, zonder politieke correctheid, over te brengen. Dat kost namelijk stemmen, en daarmee verlies aan macht. Althans dat denken Rutte c.s. Wat een onderschatting van de Nederlandse kiezer, wat een gebrek aan moed. Of is het totale desinteresse ?

    We zullen zien wat er van de’ voornemens ‘ in de defensie paragraaf van het VVD verkiezingsprogramma uiteindelijk in het a.s. regeer akkoord overblijft. De toevoeging : ‘ mist de economie dat toelaat ‘ voorspelt weinig goeds. Nog steeds dringt het blijkbaar bij Rutte c.s. niet door, dat zonder Veiligheid, een sterke Dfensie, een veilig Europa, van de ‘ economie’ bitter weinig overblijft. Ik heb er weinig vertrouwen in, eerst zien dan geloven, geen woorden maar daden.
    De petitie van het Veteranen Instituut als noodkreet, spreekt boekdelen. Graag tekenen dus !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.