GroenLinks: kies voor marine en cyberdefensie

Geplaatst door

Defensie moet kiezen voor de specialisaties Marine en Cyberdefensie. Dat vindt GroenLinks. De partij maakt zich verder zorgen over de aanhoudende impasse tussen de vakcentrales en defensie. Beloften over het verbeteren van de cao en het moderniseren van het loongebouw worden steeds niet nagekomen, zegt GroenLinks, dat de 2% NAVO-norm voor de begroting niet als doel op zich ziet.

Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?

Onze huidige defensieorganisatie wil op alle terreinen mee kunnen draaien, en blinkt daardoor nergens echt in uit. Toen na het eindigen van de koude oorlog de defensiebudgetten voor het eerst in jaren naar beneden werden bijgesteld, is nooit een strategische keuze gemaakt over de toekomst van defensie en heeft men vastgehouden aan de traditionele vorm van de krijgsmacht. Tot aan het kabinet Rutte II is steeds de kaasschaaf gehanteerd – alle legeronderdelen moesten inleveren. De boodschap vanuit de politiek aan defensie was: we willen dat jullie hetzelfde blijven doen, maar voor minder geld. Die keuze is vanuit politieke opportuniteit misschien te begrijpen, maar heeft de effectiviteit van onze krijgsmacht geen goed gedaan en defensiepersoneel zelfs in onacceptabele vormen van gevaar gebracht. GroenLinks stelt voor om die fout niet voort te zetten en nu strategische keuzes te maken. Daarmee maken we onze defensie niet alleen effectiever, maar ook duurzamer richting de toekomst. 

Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?

GroenLinks wil dat Nederland een verzoenende en helende rol speelt in de wereld. Wat ons betreft moet de krijgsmacht daarom primair zijn gericht op crisisbestrijding, het faciliteren van humanitaire hulp en het bewaken van de vrede en de internationale rechtsorde. Daarbij past een slanke maar vitale krijgsmacht die is gespecialiseerd in het leveren van een nuttige bijdrage aan die taken in internationale verbanden met onze bondgenoten. Door meer Europese integratie van krijgsmachtonderdelen kunnen we een veel grotere vuist maken.

Volgens de Rekenkamer – en ook volgens minister van Defensie Bijleveld – kan de Krijgsmacht niet voldoen aan de grondwettelijke taken. Wat vindt u daar van? En wat moet er gebeuren om dat te veranderen?

Wie kritisch naar de in de Grondwet geformuleerde taken voor de krijgsmacht kijkt, ziet dat dit zeer brede taken zijn waar een Nederlandse krijgsmacht nooit voor 100% aan zal kunnen voldoen. Ons grondgebied kunnen we realistisch gezien niet verdedigen tegen militaire grootmachten zonder steun van bondgenoten, onze invloed op de internationale rechtsorde is bepaald niet absoluut en geen nationale crisis zal volledig kunnen worden teruggedraaid met militaire assistentie. Het is dus aan de politiek om keuzes te maken over wat de Nederlandse krijgsmacht concreet moet kunnen.

Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,4% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden, wat ook in 2014 is bekrachtigd door premier Rutte en de toenmalig minister van Defensie. maar tot op heden zijn we zelfs niet dichter bij het Europees gemiddelde gekomen. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%? En zo ja, welke concrete stappen stelt uw partij daarvoor voor?

GroenLinks ziet het verhogen van het defensiebudget niet als een doel op zich. Wij hebben ons ook nooit gecommitteerd aan de afspraak om altijd 2% BNP uit te geven. Het budget moet worden gebaseerd op de taken die we aan de krijgsmacht toebedelen en de daarvoor benodigde middelen. Daarbij moet ook in ogenschouw worden genomen dat extra miljarden voor defensie ten koste gaan van andere begrotingen of de staatsschuld.

Keer op keer lukt het niet om tijdig een nieuwe CAO af te spreken voor het Defensiepersoneel. Daarnaast loopt het moderniseren van het functiegebouw en loonhuis telkens vertraging op. En dat terwijl het personeel op 1 zou komen te staan. Hoe zou deze patstelling volgens u doorbroken moeten worden?

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de aanhoudende impasse tussen de vakcentrales en defensie. Beloften over het verbeteren van de cao en het moderniseren van het loongebouw worden steeds niet nagekomen. We willen dat de gesprekken tussen de vakcentrales en defensie voortaan worden geleid door een externe mediator, en dat er vanuit de politiek harder wordt gestuurd op het bereiken van resultaten.

De Krijgsmacht heeft ongeveer 9.000 vacatures, waardoor 20% van de militaire functies niet vervuld is. Hoe zou dat probleem van de ondervulling volgens u opgelost moeten worden?

De ondervulling heeft alles te maken met het uitblijven van concurrerende arbeidsvoorwaarden, maar ook met een gebrek aan toekomstperspectief en andere randvoorwaarden die van invloed zijn op de werkbeleving bij defensie, zoals schone en veilige legeringsgebouwen. In al deze zaken moet meer worden geïnvesteerd, maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat door vergrijzing in de toekomst de beschikbare beroepsbevolking zal afnemen, en dat personeelstekorten een factor zullen blijven. Voor de toekomst moet defensie dus ook kijken naar automatisering.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de enige militair die zitting heeft in de Bestuursraad van Defensie, naast 3 topambtenaren die burger zijn. Het lijkt alsof in het Besturingsmodel (BUT-model) van Defensie de militaire stem steeds minder wordt. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat anders moeten zijn?

GroenLinks is er voorstander van dat de krijgsmacht onder civiel gezag staat en heeft geen bezwaar tegen het huidige besturingsmodel.

In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?

GroenLinks kiest voor twee specialisaties: marine en cyberdefensie. Voor marine kiezen we omdat we als land een lange maritieme grens hebben, onze economie in grote mate afhankelijk is van toevoer via zee, en de verdediging van de Caribische eilanden van het koninkrijk in eerste aanleg een maritieme aangelegenheid is. Daarnaast biedt specialisatie in marine unieke mogelijkheden voor humanitaire assistentie vanaf zee. Voor cyberdefensie kiezen we omdat Nederland een technologisch ver ontwikkeld land is met een grote IT-infrastructuur die tevens van strategisch belang is voor de rest van de wereld. Omdat de oorlogen van de toekomst vaker dan niet ingeleid zullen worden door, of gepaard zullen gaan met cyberaanvallen op de vitale infrastructuur, is het zaak dat Nederland koploper is als het gaat om cyberdefensie.

Van de landmacht willen we een meer ondersteunende tak van de krijgsmacht maken, die zich vooral toespitst op de capaciteit om humanitaire hulp te verlenen, een bijdrage te leveren aan rampenbestrijding (zowel nationaal als internationaal) en het leveren van bijdragen aan internationale missies die als doel hebben de vrede in een bepaald gebied te handhaven. Deze keuze heeft ook consequenties voor het materieel dat de landmacht nodig heeft. Met dit takenpakket heeft de landmacht bijvoorbeeld geen zware gevechtsvoertuigen nodig.

Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht in het algemeen en het Defensiepersoneel in het bijzonder?

GroenLinks is de mannen en vrouwen die bij defensie werken erkentelijk voor hun dienst. We zijn onder de indruk van de professionaliteit en integriteit waarmee defensie over het algemeen opereert in buitenlandse missies, en de vlotte en degelijke ondersteuning die defensiepersoneel leverde, en nog steeds levert, bij de bestrijding van COVID-19 in eigen land.

Verantwoording
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelt het Defensie Platform aan alle politiek partijen dezelfde vragen over Defensie. De antwoorden worden zonder redactionele tussenkomst gepubliceerd. Hiermee biedt het Defensie Platform politieke partijen de mogelijkheid om hun Defensie standpunten toe te lichten. Hebben wij nog geen contact opgenomen met jouw partij? Neem dan contact op met het Defensie Platform.

Foto: Defensie.nl

2 reacties

 1. Daar gaan we weer : slechts richten op specialisatie van Marine en Cyber. Daarop kan het budget worden
  ‘ aangepast ‘= verder ingekrompen. Over de noodzaak van een sterke Luchtmacht, die o.m. de Marine vanuit de lucht , uitgerust met marinepatrouille vliegtuigen ondersteunt met reconnaisance en voor ASW , wordt niet eens gerept. Dat de Landmacht wordt gedegradeerd tot een organisatie ‘ die hulp moet bieden bij calamiteiten’ getuigt van een groot gebrek aan realiteitszin. Alleen al de opmerking dat ‘ zware wapens dan niet nodig zijn ‘ ( tanks, artillerie etc ) ,geeft blijk van een volslagen gebrek aan inzicht hoe de inzet van de Landmacht te beschermen en weerbaar te maken. Dat er niet gestreefd wordt naar een 2% BNP budget voor Defensie getuigt weer van de benepenheid om werkelijk onze militairen tot in het hoogste geweldsspectrum – langdurig- inzetbaar te maken. Als dan de Landmacht hervormd moet worden, dan eerder in ‘ self supporting ‘ Special Forces eenheden’ , uitstekend getraind, inzetbaar en bewapend , ook met zwaar materieel, die gezamenlijk als een Joint Krijgsmacht met dekking vanuit de lucht en vanuit zee, door de Luchtmacht en de Marine kan opereren.

  Dat is de keuze die gemaakt moet worden, – een Joint Krijgsmacht dus – gebaseerd op politiek/militair inzicht en niet gedreven door het alweer gekrompen budget . Dat er ‘ onvoldoende geld beschikbaar zou zijn,’ is een gotspe, 10 tallen miljarden worden nu geïnvesteerd in de economie, ( 90 miljard tot nu toe ) , waarbij de hoogst noodzakelijk investering in de Krijgsmacht slechts relatief bescheiden bij afsteekt. En de staatsschuld is een dooddoener: met al die extra investeringen tot nu toe, stijgt die slechts tot circa 63 % van het BNP; de laagste van heel de EU, slecht 3% boven het stabiliteitspact , dat door de EU vanwege de huidige Corona crisis buiten werking is gesteld. Een drogreden dus om ‘de staatsschuld ‘ aan te voeren om niet meer aan Defensie uit te geven.

  Het gaat hier om werkelijk inzicht, de moed , het Leiderschap, om te reageren op de verslechterende omstandigheden in en om Europa en de wereld, kortweg gezegd ; de Politieke Moed , de Durf om in een heldere boodschap aan het NL Volk duidelijk te maken dat het niet slechts bij woorden kan blijven, maar dat er daadwerkelijk grootschalig geïnvesteerd moet worden in een Krijgsmacht die leeg loopt , niet alleen door het arbeidsvoorwaarden beleid, maar zeker zeker door een volledig gebrek aan vertrouwen van de krijgsmacht in het beleid van de regering en het ministerie van Defensie. Dat de militaire Commandanten/experts in het beleidsgremium tot een minimum van slechts 1 persoon zijn terug gebracht , en het beleid dus wordt overgelaten aan burgers die op dit militaire terrein geen kennis, ervaring, noch geo-politiek/militair strategisch inzicht hebben, tekent des te meer het gebrek aan vertrouwen in de militaire leiding.

  Het zou de defensie woordvoerders en beleidsambtenaren van het ministerie van Defensie deugd doen om voor zich zelf op dit terrein werkelijk inhoudelijke kennis te vergaren.

  Afgezien nog van het feit dat Nederland ( Premier Rutte himself ) zijn ondertekende toezeggingen aan de NAVO niet wil nakomen, dat ons terecht het predikaat van Free Rider heeft opgeleverd, de al 3 jaar lang zeer kritische rapporten van de NAVO over ‘ de staat van de Nederlandse Krijgsmacht ‘ ( met name de Landmacht ) die veronachtzaamd en genegeerd worden, zolang deze generatie politici – en de parlementariërs – de dienst uit blijven maken op het terrein van Defensie , blijft het huilen met de pet op, en zal Nederland nationaal en vooral internationaal op geen enkele wijze zijn ( economische ) belangen op professionele en verantwoorde wijze kunnen behartigen.

  Nederland moet zich diep schamen, zeer zeker daar de veel minder rijkere NAVO Landen met kracht en in volle overtuiging hun Krijgsmacht oop sterkte brengen en moderniseren: het NAVO gemiddelde staat nu op 1,8%,BNP, de 2% BNP zal in de komende jaren tot 2024 door deze landen wel degelijk gerealiseerd worden, ondanks de Corona crisis en dus een acceptatie van een vergroting van hun staats schuld, dat overigens door de decennia heen , altijd hanteerbaar is geweest, mede door de zeer lage – negatieve – rente.

  En Nederland ? Die blijft van alle 29 NAVO partners , als het 4e rijkste land ter wereld, op de laagste plaats van de rangorde, schaamteloos.

  Nederland leeft weer in de ‘ Pruikentijd’ van de 18e eeuw., oogkleppen voor, en vooral geen moed tonen om de realiteit onder ogen te zien. ( want dat zal de kiezers slecht bevallen )

  Arm Nederland, arme Krijgsmacht.

  Ton Welter

  1. Het idee van de Groene Khmer: Koninklijke Marine en cyber als speerpunt en “landmacht geen zware wapens zoals tanks/artillerie” spreekt mij zeer mij zeer aan!
   Nederland zit ver weg van de Navo en EU buitengrenzen en de marine is de eerst aangewezen onderdeel om de Nederlandse belangen wereldwijd te behartigen en cyber om om directe aanvallen op Nederland te stoppen en om de andere Navo en EU lidstaten aan de buitengrenzen snel en effectief te kunnen ondersteunen zijn lichte en snel inzetbare/verplaatsbare eenheden het antwoord.

   Daar komt wel een zeer grote maar bij:
   Met alleen maar lichte en snel inzetbare grondeenheden zonder zware wapens die zeer kwestbaar zijn moet je wel beschikken over een gegarandeerd luchtoverwicht, gegarandeerde luchtsteun vanuit de lucht en goede grond/luchtverdediging voor deze snel inzetbare eenheden en deze eenheden moeten worden uitgerust met specifieke lichte wapensystemen waarmee ze zich ten alle tijde ook zelfstandig kunnen verdedigen tegen vijandelijke luchtaanvallen en zware vijandelijke eenheden.

   Dat betekent dus enorme investeringen in het luchtwapen om luchtoverwicht te verkrijgen, enorme investeringen in het luchtwapen om ten alle tijden grondsteun te kunnen verlenen ook in vijandelijk gebied als vervanging van artillerie/vuursteun en enorme investeringen in lichte mobiele luchtverdedigingssystemen en in zeer specifieke lichte wapensystemen om vijandelijke luchtaanvallen en zware vijandelijke eenheden te kunnen bestrijden.
   Dit zou nog wel eens veel en veel duurder kunnen uitvallen dan grondeenheden wel uitrusten met eigen zware wapens en eigen vuursteun/artillerie.
   Een oorlog of conflict wordt in alle 4 dimensies gevoerd/uitgevochten dus op land, zee, lucht en cyber en een Groene Khmer die alleen maar wil investeren in marine en cyber en niet in grondeenheden en luchtwapen is bij voorbaat een verloren zaak, grondeenheden zonder zware wapens betekent enorme investeringen in en enorme uitbreiding van het luchtwapen ter compensatie van deze zware wapens op de grond en als de Groene Khmer dat niet wil zijn is hun idee niet realistisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.