Forum voor Democratie: Militairen niet langer slachtoffer ondoordacht beleid

Geplaatst door

Militairen mogen niet langer slachtoffer worden van ondoordacht beleid. Dat zegt een woordvoerder van Forum voor Democratie (FvD). Het FvD vindt verder dat het defensiebudget naar 2% van het BNP moet, en dat er meer geïnvesteerd moet worden in Cyber warfare en special forces. Ook moet de Marechaussee worden uitgebreid voor permanente grensbewaking. Militairen moeten passend worden beloond, en uitzendpremies moeten worden gelijkgesteld aan die van andere ministeries.
1) Hoe belangrijk vindt u (uw partij) Defensie?
Wij vinden dat het beschermen van onze burgers aan de basis staat van onze rechtsstaat. Aan Defensie hechten we dan ook groot belang. We willen minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteden. Ook het feit dat ik met de portefeuille Defensie een hoge positionering op de kieslijst heb gekregen (nr. 3), is tekenend voor het belang dat Forum voor Democratie hecht aan Defensie.
2) Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
Defensie wordt al decennialang verwaarloosd. Overal zijn telkens kleine beetjes vanaf gesnoept, waardoor Defensie er nu niet goed voor staat. Defensie is telkens weer de sluitpost geweest. Daardoor ontbreken er nu militaire basisbehoeften en reserveonderdelen, is er weinig geïnvesteerd in innovatie, hele krijgsmachtonderdelen zijn geschrapt en tegelijkertijd is er een groot beroep gedaan op de inzet en loyaliteit van de militair. Wij vinden dit een zorgelijke situatie.
3) Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?
Defensie moet er volgens ons in de allereerste plaats zijn voor de bescherming van Nederland. Wij vinden niet dat de Nederlandse krijgsmacht politieagent van de wereld moet spelen: Forum voor Democratie is terughoudend in het aangaan van vredes- en gevechtsmissies. Bij de besluitvorming om mee te doen aan deze missies ontbreekt het bij politici vaak aan visie en langetermijndenken: de vraag waarom Defensie een missie moet uitvoeren wordt vaak niet gesteld en ook wordt er vaak geen analyse gemaakt over de langetermijneffecten van een missie. Vaak hebben missies daardoor niet geholpen of zelfs tot tegengesteld resultaat geleid en interventies blijken vaak gecompliceerder dan verwacht. Onze militairen mogen niet langer slachtoffer worden van ondoordacht beleid.
4) Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,1% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%?
Ja, dit moet naar minimaal 2% van het BNP. Defensie is onze levensverzekering: daar kun je niet lukraak op korten.
5) Vindt u dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd? (eigenlijk: vindt u dat de opschorting van de opkomstplicht moet worden afgeschaft?) Waarom wel, of niet?
Wij vinden dat de opkomstplicht opgeschort moet blijven. Dienstplicht werkt niet goed: Defensie is geen opleidingsinstituut. Wel willen wij de Nationale Reserve rigoureus uitbreiden om beroepsmilitairen te kunnen ondersteunen in geval van nood. Ook willen we een toename van het totale aantal beroepsmilitairen.
6) Defensiepersoneel loopt de poort uit, terwijl de Krijgsmacht moeite heeft met de vulling. Een oud-officier vindt dat het personeel tot over de pijngrens geëxploiteerd wordt. Wat vindt u dat de politiek daaraan moet doen?
De combinatie van vele uitzendingen en jarenlange bezuinigingen heeft enorm veel gevraagd van militairen; soms te veel. Wij vinden dan ook dat:

  • Militairen op een passende manier moeten worden beloond voor hun belangrijke werk. Zo vinden we onder andere dat het pensioengat volledig gecompenseerd moet worden, zonder dat hier gelijktijdig een loonmatiging tegenover staat. Ook vinden we dat uitzendpremies gelijk moeten worden gesteld aan die van andere ministeries;
  • Politici visie moeten gaan tonen ten opzichte van het defensiebeleid. Een gebrek aan toekomstvisie leidt tot terechte onzekerheden bij militairen over hun carrière. Een gebrek aan visie bij besluitvorming omtrent buitenlandse missies kan leiden tot twijfel over de zin van een uitzending. Het kortzichtig snijden in budgetten leidt tot ergernissen, omdat het werk niet naar voldoening kan worden uitgevoerd. Een militair moet trots zijn op zijn werk, een visie op het beleid is daarvoor onmisbaar.

7) De waan van de dag lijkt te regeren ten aanzien van Defensie. Hoe staat u tegenover het vastleggen van meerjarige begrotingen en plannen die uitgevoerd kunnen worden ongeacht de regering die er op dat moment is?
Defensie heeft dringend behoefte aan politici met een langetermijnstrategie. De plannen die hiervoor (termijn overschrijdend) worden gemaakt, moeten volgens ons policy driven in plaats van budget driven zijn. Dit houdt in dat we vast willen leggen waar Defensie over langere tijd moet staan, welke belangrijke doelstellingen gehaald moeten worden en hoe deze doelstellingen behaald worden. Maar het vaststellen van een meerjarige begroting voor Defensie is volgens ons niet wenselijk, onder andere vanwege economische onzekerheden en mogelijke inflatieschommelingen. Het defensiebeleid zou hier dan ook niet afhankelijk van moeten zijn. Wel vinden we dat de NAVO-norm van 2% van het BNP het minimale is om Defensie op de langere termijn effectief inzetbaar te houden.
8) In Frankrijk worden reservisten meer ingezet, terwijl In Nederland reservisten nauwelijks meer kunnen oefenen. Op welke manier ziet u de rol van de Nationale Reserve?
Wij vinden dat de Nationale Reserve een enorm belangrijke rol vervult in de bescherming van het nationale grondgebied. Goed getrainde reservisten kunnen snel ter plaatse zijn in geval van nood en kunnen beroepsmilitairen ondersteunen. Bovendien brengen zij gezien hun gevarieerde achtergrond een schat aan kennis en ervaring mee naar Defensie. Wij willen de Nationale Reserve dan ook uitbreiden naar minimaal 40.000 personeelsleden.
9) In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?
Gezien de onvoorspelbaarheid van toekomstige bedreigingen willen we breed inzetbaar blijven. We willen de militaire basisbehoeften dan ook defensiebreed weer op orde brengen. Voor Nederland zien wij terroristische activiteiten en cyber warfare echter als de grootste bedreiging. Wij willen daarom extra investeringen in:

  • Cyber warfare eenheden;
  • Forse uitbreiding Koninklijke Marechaussee voor permanente grensbewaking;
  • Nationale Reserve naar minimaal 40.000 personeelsleden;
  • Onder andere onderzeeboot- en dronecapaciteit ten behoeve van inlichtingenanalyse;
  • Special forces vanwege hun flexibiliteit, hoge trainingsniveau en kennis van urban ops
  • Capaciteiten en personele bezetting Explosieven Opruimingsdienst (EOD);
  • Defensiebrede hoogwaardige innovaties, mogelijk gemaakt door nauwe, continue samenwerking met startups uit het bedrijfsleven (dus geen uitbestedingen).

Meer informatie over Forum voor Democratie staat op hun website >>>
Door: Eduard van Brakel

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.