Officierenvereniging: huidige situatie Defensie desastreus

Geplaatst door

De huidige situatie van Defensie is destastreus. Dat zegt Ruud Vermeulen van officierenvereniging GOV (De NOV en KVMO) tegen het Defensie-Patform. Volgens hem is er op jaarbasis 900 miljoen extra nodig om de organisatie op orde te krijgen en voor vervangingsinvesteringen. In aanloop naar de verkiezingen stellen wij alle politieke partijen en militaire bonden dezelfde vragen. Vandaag dus de Nederlandse Officierenverenging.
1)      Hoe belangrijk vindt u (uw organisatie) Defensie?
De GOV bestaande uit met name de KVMO en de NOV is een vakbond en beroepsvereniging van officieren en burgers. Onze leden zijn (ex)officieren en (ex)middelbaar en hogere burgermedewerkers  van Defensie. Ons motto is “Een officier is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf maar ook voor zijn onderofficieren, soldaten, burgers maar ook voor de Defensie organisatie”.
2)      Hoe beschrijft u de huidige staat van de Nederlandse Krijgsmacht? En wat zou daar volgens u aan moeten veranderen?
De huidige situatie van Defensie is desastreus. Na alle eerdere bezuinigingen is de ambitie wederom gehalveerd in de Nota van minister Hennis, “In het Belang van Nederland”. De doelstelling was om een evenwichtige organisatie  te ontwikkelen die invulling zou kunnen geven aan de sterk neerwaarts bijgestelde ambitie. Bovendien moest de organisatie financieel gezond worden. Uit de verklaringen van de minister zelf blijkt dat de organisatie niet in evenwicht is. Zij heeft 500 miljoen op jaarbasis nodig om de middelen in evenwicht te brengen, een evenwichtige organisatie in te richten om invulling te kunnen geven aan die neerwaarts bijgestelde ambities. Bovendien is de huidige, te kleine organisatie niet in financieel evenwicht. Voor de vervangingsinvesteringen komt men 400 miljoen tekort. Totaal 900 miljoen op een begroting van ruim 8 miljard, dat is ruim 10%. Desastreus is dan ook het enige goede woord hiervoor. Dat betekent ook niet dat onze krijgsmacht een antwoord kan geven op de huidige dreigingen. Daar is tenminste een verhoging naar het Europees gemiddelde, dus een toevoeging van 2,8 miljard of de NAVO eis van 2% voor nodig.
3)      Hoe ziet u de rol van de Nederland in de wereld? En wat voor Krijgsmacht past daar volgens u bij?
Nederland is de 17e economie van de wereld. Nederland heeft een open economie en is afhankelijk van o.a. de Sea lines of communication. Bovendien spelen hier de aanlandpunten van b.v. internet en de cyber dreiging. Rusland zou met een duidelijke en geloofwaardige afschrikking tegemoet moet worden getreden, maar ook met een  uitgestoken hand t.b.v. een dialoog. maar wel in deze volgorde.  Poetin heeft alleen respect voor duidelijke en geloofwaardige boodschappen. Op onze zuid flank explodeert de wereld verder. Landen als Egypte, Tunesië en Algerije zouden verder kunnen destabiliseren met grote gevolgen voor een  stroom aan vluchtelingen die ook Europa politiek en sociaal zal ontwrichten. Op grond van onze economische belangen, maar ook v.w.b. territoriale politiek, maar met name v.w.b. onze sociale en politieke stabiliteit moeten wij bereid zijn om te investeren in het zeker stellen van onze economische veiligheid en de daarbij behorende communicatie lijnen. In de richting van Rusland moet een duidelijk politiek en militair signaal afgegeven worden. In Noord en Midden Afrika moeten wij bereid zijn om Safe havens in te richten willen wij niet zelf politiek en sociaal ontwricht worden.

Apache in Mali (foto Defensie)
Apache in Mali (foto Defensie)

4)      Het huidige budget van Defensie is ongeveer 1,1% van het BNP. Binnen NAVO-verband is afgesproken dat er minimaal 2% van het BNP aan Defensie besteed moet worden. Vindt u dat het Defensiebudget verhoogd moet worden richting de 2%?
Nederland kan zich alleen verdedigen in internationaal verband. In een bondgenootschap. Essentieel voor een sterk bondgenootschap zijn de principes van “Risk sharing en Burden sharing. Risk sharing; een ver doorgevoerde taakspecialisatie zoals alleen richten op de luchtmacht betekent dat je maar een beperkt aantal mensen in gevaar brengt versus een land wat de infanterie levert.  Dat wordt niet gewaardeerd. Burden sharing; Nederland scoort ver onder het Europees gemiddelde en nog veel verder onder de 2% NAVO eis. Wij prasiteren op de veiligheid van anderen. Wij zijn geen betrouwbare bondgenoot en brengen ons bondgenootschap en daarmede onze eigen veiligheid in gevaar. Betrouwbare bondgenoten maken een sterk en geloofwaardig bondgenootschap. Dit doe je door Risk sharing en Burden sharing.
5)      Vindt u dat de dienstplicht weer moet worden ingevoerd? (eigenlijk: vindt u dat de opschorting van de opkomstplicht moet worden afgeschaft?) Waarom wel, of niet?
In militaire operaties komt het op dit moment aan op professionaliteit. Er zijn zoveel “force multipliers” dat niet de grote aantallen, maar de kwaliteit van de bijdrage doorslaggevend is.
Het huidige conflict met Rusland en zeker ook op onze zuidflank is gediend bij een breed gedragen normen en waarden kader. Hiervoor is een dienstplicht waarbij men met 10 mensen op een kamer slaapt een “force muliplier”. Niet naar huis kunnen en mogen gaan is hierbij essentieel.
Men moet dan diepgaand rekening met elkaar houden, maar ook kennis nemen van de meningen van alle groepen in de maatschappij. Dat zal zeker leiden tot een sterke maatschappij. Inzet van militaire discipline in het kader van persoonsvorming is goed voor de arbeidsmarkt, op tijd en inzetbaar zijn. Maar de inzet zou breed ten behoeve van de maatschappij zoals scholen, ziekenhuizen,bejaarden tehuizen en  nationale veiligheid moeten plaatsvinden. Jongeren hebben 20 tot 25 jaar geteerd op die maatschappij, het is goed om er iets voor terug te doen. Het individualisme in onze samenleving zou hiermee doorbroken worden.
6)      Defensiepersoneel loopt de poort uit, terwijl de Krijgsmacht moeite heeft met de vulling. Een oud-officier vindt dat het personeel tot over de pijngrens geëxploiteerd wordt. Wat vindt u dat de politiek daaraan moet doen?
Uitzendingen zijn rand voorwaardelijk om mensen te behouden. Ze komen niet om alleen maar te oefenen.
Door de onevenwichtigheid in onze huidige organisatie zijn bepaalde eenheden er “altijd van”. Logistieke en genie eenheden worden tot ver over de randen van de mogelijkheden belast. Nederland is kampioen met kleine bemanningen varen. Maar dat heeft wel zijn grenzen, mensen lopen weg. Hier is ook die 500 miljoen voor nodig. Zoals ook al meerdere keren door Minister Hennis is aangegeven zou de volgorde moeten zijn; oplossen exploitatie tekort (200 miljoen) in huidige begroting. Oplossen probleem vervangingsinvesteringen (400 miljoen). Oplossen onevenwichtigheid organisatie (500 miljoen). Ontwikkelen van een krijgsmacht die past bij de huidige dreigingen, zie hiervoor het Deltaplan voor Defensie van de GOV op de  websites van de KVMO en de NOV. De kosten hiervoor zullen in de richting gaan van de 2% zoals aangegeven door  de NAVO, maar deze zeker niet overschrijden.
CV90 (Foto: defensie.nl)7)      De waan van de dag lijkt te regeren ten aanzien van Defensie. Hoe staat u tegenover het vastleggen van meerjarige begrotingen en plannen die uitgevoerd kunnen worden ongeacht de regering die er op dat moment is?
Bezuinigingen vinden plaats na een formatie en met een nieuwe nota in de hand moet er snel geld gevonden worden. Dan maakt het niet uit of de hele organisatie in disbalans geraakt, het geld moet gevonden worden. Een voorbeeld, de officiers- en onderofficiersopleidingen zijn een paar jaar dichtgezet. Hier betaal je later met goud geld voor om dit te repareren. Kazernes die net gerenoveerd zijn voor heel veel geld worden afgestoten. Materieel wat nog binnen moet stromen wordt voor veel minder geld verkocht en is nog niet eens gebruikt. Defensie moet kunnen beschikken over een breed parlementair draagvlak voor een meerjarig perspectief dat niet onderhevig is aan de politieke koersen van de dag.
8)      In Frankrijk worden reservisten meer ingezet, terwijl In Nederland reservisten nauwelijks meer kunnen oefenen. Op welke manier ziet u de rol van de Nationale Reserve?
Wanneer er meer dan 10% tekorten zijn op de begroting dan gaat dat ook ten kosten van de nationale reserve. De vaste schil moet afslanken, maar dat kost tijd. Dat los je niet op met een flexibele schil, in tegendeel. Onze mening is dat personeel van Defensie, militairen, burgers en reservisten gezamenlijk moeten streven naar een zo maximaal mogelijke flexibiliteit. Militairen moeten open staan om geplaatst te worden op burgerfuncties maar ook bij civiele bedrijven voor de ontwikkeling van competenties die zij niet bij Defensie of als militair kunnen verwerven. Burgers zouden met name een reservisten status moeten ambiëren en daarmede bij moeten dragen aan de flexibiliteit van Defensie. Reservisten zouden hun kennis, kunde en flexibele inzet ten dienste kunnen laten zijn van tekorten bij zowel militaire als burgerfuncties. De scherpe scheidingen gaan op deze wijze langzaam wegvallen.
9)      In welke middelen zou de Krijgsmacht volgens u juist wel, of juist niet moeten investeren?
Nederland heeft politiek de behoeft aan een eigen inzet, een eigen politiek signaal. Hiervoor is een zelfstandige krijgsmacht die kan escaleren en de-escaleren noodzakelijk zoals o.a. Srebrenica ons heeft geleerd.  Daarnaast is voor de efficiency, doelmatigheid maar ook voor de dreigingen diepgaande Europese samenwerking noodzakelijk. Waarschijnlijk is hiervoor allereerst een regionale samenwerking de te volgen weg. Dus veel dieper integreren met Duitsland. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn om Nederlandse militairen, officieren en onderofficieren in Duitse eenheden op te nemen, Duits sprekend. En Duitse militairen in Nederlandse eenheden, Nederlands sprekend. Maar ook de DMO activiteiten voor de pantzer houwitser, alle leopards, dus ook de genie tank en de aankoop van munitie in Duitsland onder te brengen. Of voor de aankoop van de wielvoertuigen bewust te kiezen voor de Duitse keuze en hen het ook te laten aanschaffen en de DMO functie verder te vervullen. Natuurlijk wel met tegenorders voor de Nederlandse industrie. Dan maak je echte stappen. Zowel in doelmatigheid, efficiency maar je behoudt je vrijheid van optreden.
10)   Wat wilt u in het algemeen nog opmerken ten aanzien van de Krijgsmacht?
Nederland is voor zijn veiligheid afhankelijk van een sterk bondgenootschap. Een groot aantal West Europese landen heeft de bakens inmiddels verzet en is aan het investeren in zijn Defensie. Nederland blijft een veiligheidsparasiet, ondanks dat de minister aangeeft wat er allemaal benodigd is. Het kabinet wil haar niet steunen.

Door: Eduard van Brakel

6 reacties

 1. “Geen man, geen cent”, was het voor de oorlog onder Colijn. Nu kun je zeggen dat het motto hetzelfde is gebleven, alleen heeft de premier een andere naam. We zijn hardleers, ook al had ik begrepen dat onze premier was afgestudeerd in geschiedenis! Aan alle kanten worden we bedreigd, maar Den Haag sust de bevolking weer in slaap, net als in 1939!
  Een land dat haar Defensie zo verkwanselt, speelt met haar souvereiniteit!

 2. Ben het in grote lijnen wel met het artikel eens maar ook niet helemaal als het aankomt op zeer verregaande integratie van Nederlandse en Duitse eenheden, integratie met de Duitsers prima maar het moet niet zover komen dat integratie zover wordt doorgevoerd dat Nederlandse eenheden niet meer zelfstandig kunnen opereren zonder hulp van onze oosterburen de eenheden mogen dus nooit compleet afhankelijk worden van samenwerking, integratie gezamelijke matrieel en bevoorrading etc van anderen…
  De politiek in het algemeen heeft namelijk de gewoonte om bij samenwerking vooral te kijken naar kostenbespraring en naar het gezamelijk aanschaffen, delen en onderhouden van matrieel en niet naar inzetbaarheid en mogelijkheden en of nationale eenheden ook nog afzonderlijk van elkaar in te zetten zijn…
  Voorbeeld: inzet in de West, als de Antillen bij ernstige bedreiging door een andere mogendheid of bezetting daarvan heeft men in DenHaag absoluut geen garantie dat het Belgische parlement toestemming geeft dat de Belgische marine of luchtmacht is deze samenwerkingsverbanden mee gaat helpen de Antillen te beveiligen of mee helpen bevrijden mocht dat nodig zijn, ook is het niet zeker of het Duitse parlement toestemming geeft aan de Bundeswehr of Duitse Mariniers om mee te helpen in de West.
  Geen enkele bondgenoot heeft de verplichting om een poot uit te steken als Nederlandse belangen in de West gevaar lopen de EU en de Navo ook niet, Groot-Brittanie moest het ook alleen doen om de Falkland-eilanden te bevrijden geen enkele bondgenoot heeft actief meegeholpen.
  Ook is het zeer denkbaar dat Belgie of Duitsland niet willen participeren in bepaalde missies in bepaalde gebieden, hoewel de kans veel kleiner is dan b.v. 20 jaar geleden kunnen Belgie en Duitsland verschillend denken over missies en doelen dan DenHaag en dat is in het recente verleden gebeurt denk aan tweede Golfoorlog waarbij Duitsland, Belgie en Frankrijk tegen waren en Nederland voor en dat dit niet meer voor kan komen is nonsens landen kunnen altijd van mening blijven verschillen hoe intensief men ook samenwerkt…
  Het zal Berlijn, Brussel, Londen en Parijs een rotzorg zijn of Aruba wordt bezet of niet die hebben andere prioriteiten dan DenHaag en zullen hoogstwaarschijnlijk nooit meegaan in een gezamelijke actie aldaar !
  Washington is een ander verhaal maar op de VS rust geen enkele verplichting…

  1. Ben het wederom eens met de reactie van dhr. Pim. In het land der blinden is Eenoog koning! Je moet je eigen bonen kunnen doppen! Weg met de kruideniersmentaliteit. Ga eens investeren!

   1. Voor de duidelijkheid, ik ben een zeer groot voorstander van die intensieve samenwerking met B, D, en GB met de kanttekening dat alle NL defensieonderdelen en eenheden ook altijd zelfstandig en onafhankeijk inzetbaar blijven met eigen middelen.
    De samenwerking moet op basis zijn van gelijkwaardigheid en niet zoals nu gestoeld op armoede, capaciteitsgebrek, matrieelgebrek etc nu is de NL landmacht vooral een onderliggende partij sterk afhankelijk van Duitsland en dat is geen samenwerking maar gewoon een noodgreep…

 3. Hier mijn email eerder van de week aan
  Beste leden van de commisie voor defensie
  Generaal-majoor bd. Harm de Jonge shrijft in zijn FD artikel:
  Aan het einde van de periode-Hennis staat de krijgsmacht er slecht voor.
  https://fd.nl/opinie/1168623/krijgsmacht-staat-er-na-periode-hennis-slecht-voor
  Uw collega de heer van der Staaij ontlokte tijdens de algemene beschouwingen aan Halbe Zijlsra het bedrag van minimaal 1 miljard dat zijn partij in hun verkiezingsprogram voor defensie per jaar zal beginnen uit te trekken.
  Dat is vooralsnog niet de 2 % Nato norm van minstens 7 miljard per jaar bovenop de huidige 7 miljard.
  De financiele dekking wordt o.a gevonden in een radicaal industrieel robotiseringsproject naast andere maatregelen met name die van de Partij voor de Vrijheid dat voorstelt,
  De Nederlandse krijgsmacht dient de bescherming van de economische belangen van Nederland en haar afzetgebied Zo wijd de wereld strekt.
  De verdringing op de banenmarkt wordt gecompenseerd door herinvoeren diensplicht, AOW naar 65 of lager, industrie zoals outsourced en offshored (weer) naar Nederland halen, grenzen dicht voor immigranten en vooral de jongeren substantieel jaren langer beta en technisch op te leiden.
  2 De koopkrachtval van de jonge studenten wordt gecompenseerd middels merite, stage etc uit extra rendement van de robots. De robotisering betekent een verhogng van de arbeidsprroducitviteit van 400 %.,
  Daarnaast is het noodzakelijk om een ruimtevaart capaciteit van zowel diverse satellieten als een lanceersysteem te ontwikkelen en naast de onderzeebootvloot ook twee of meer nucleair aangedreven multi-purpose schepen met een skischans vliegdek voor VTOL etc vliegtuigen in Nederland te bouwen.
  Verder is het noodzakelijk om de afhankelijkheid van buitenlandse wapensystemen en bescherming door bevriende staten marginaal te maken en ten minste een oorlog met een grootmacht gedurende een half jaar te kunnen voeren incl. een middel tot een afschrikkingsvergelding

 4. Een goede defensie apparaat is en blijft ook afhankelijk van een goede MinDef.
  Aangezien Hennis zich niet hard maakt en standvastig blijft voor meer geld is zij gewoon ongeschikt net als al haar voor gangers. Tevens het ontberen van een goede visie waar de Krijgsmacht naartoe moet werken blijft achterwegen.
  Het steeds verlaten van vervangingstrajecten en onduidelijk blijven van ja of nee vervangen trekt een spoor van negativiteit met zich mee.
  Met de verkiezingen in het vooruitzicht zal de onzekerheid alleen maar erger worden gezien madame niets doet voor de krijgsmacht.
  Roepen en nog eens roepen bewerkstelligt helemaal niks (want dat is wat ze doet).
  De partij (Zijlstra) zegt 1 miljard te willen in hun mogelijk nieuwe jaar, maar men is bekend met de leugenaarspraktijken van de VVD waarmee een ieder wel kan zien dat er uiteindelijk niks van terecht komt.
  Voorlopig zie ik de toekomst van de krijgsmacht heel slecht tegemoed.
  Het enige wat de krijgsmacht alleen nog maar kan redden is een echte oorlog in Europa vrees ik. Alhoewel ik dat ook wel betwijfel met dit kabinet.
  Oorlog verklaren aan IS, maar het mag niks kosten. Terwijl juist een oorlogsverklaring investeringen in je krijgmacht moet bewerkstelligen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.