Coalition for Defense: visie en durf nodig

Geplaatst door

Bushmaster (foto: wikipedia)
Bushmaster (foto: wikipedia)

Nieuwjaarsspeech Ton Welter van Coaltion for Defense, over de bezuinigingen op Defensie. En waarom nu juist investeringen nodig zijn. Hij mist visie, leiderschap en durf in de politiek.


 
Goedenavond allen,
Het is een groot genoegen voor mij vanavond voor u te mogen spreken namens Coalition For Defense.
Een onafhankelijk burgerinitiatief dat sinds mijn eerste voordracht aan de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren op 7 juni 2012, nu langzamerhand steeds meer weerklank en invloed krijgt in onze samenleving. Inmiddels geregistreerd als NGO , als stichting, statutair gevestigd in Den Haag, het bolwerk van Neerlands politieke macht.
Vanavond wil ik het met u over ons hebben, over Nederland, over onze toekomst. Er is namelijk heel wat loos in ons prachtige, welvarende land.
Prachtig land
Want een prachtig land, ondanks alle schandalen, miskleunen van overheidsprojecten, de Belastingdienst die slecht functioneert, de NS die alweer vanwege het zgn winterweer niet presteert, de Rechtspraak die onderbemand is, het gegraai van bankiers en CEO’s van woningbouwcorporaties en grote ondernemingen, ICT-firma’s die misbruik maken van de Staatskas, de ruim 500.0.000 kinderen in ons land die onder de armoedegrens leven, de middenklasse die door de bodem zakt, ondanks dat alles, is ons Koninkrijk nog steeds een natie die staat voor gerechtigheid, met een infrastructuur die ons land tot de 17e economische natie ter wereld maakt met een BNP van circa € 650 miljard, de 3e investeerder is in de USA, het 2e rijkste land van de EU is en alleen al een spaarbanksaldo voor pensioenen heeft van meer dan € 1,2 triljoen.
Een democratische natie die ondanks het vaak beschamende gekrakeel in het parlement gedreven door de waan van de dag, functioneert zij het krakend en met vereende krachten.
Dat is op zich al een hele prestatie in deze onzekere en onveilige wereld, gedreven door almaar snellere technologische innovaties, toenemende sociale ongelijkheid en oorlogsdreigingen die op ons land en het NATO verdragsgebied toesnellen.
Een land waar generaties na de Oorlog keihard aan gewerkt hebben om het zover te krijgen. Een land waar het Vredespaleis is gevestigd, het Internationaal Gerechtshof, en vele, vele internationale instituten, een land dat vorig jaar de Nucleair Security Summit heeft georganiseerd, waar ieder zich respecterend land ter wereld bij aanwezig was.
Een land met slechts 16,5 miljoen inwoners met enorme internationale uitstraling en economische belangen wereldwijd.
Een land, waar ik als staatsburger, geboren in het voormalige Nederlands Indië, trots en vooral dankbaar voor ben, een land waar ik met fierheid ‘s Konings wapenrok voor heb gedragen in mijn jongere jaren.
militaire_oefening_dankert_nlWinds of war
Ik heb als voormalig marineofficier dienend bij vliegtuigsquadron 320 van de Marine Luchtvaart Dienst , – inmiddels opgeheven vanwegen geldgebrek – de Koude Oorlog aan den lijve meegemaakt en weet wat het betekent om vrede en veiligheid te waarborgen. Die tijd mag nooit meer terugkomen, maar helaas, The Winds of War waaien alweer over Europa.
Dat willen politici en bevolking in ons land- en helaas in geheel West-Europa, niet horen, niet zien. Men wendt zich af van de realiteit , immers wij hebben het goed, waarom zou dat veranderen ? Europa, ja grote delen van de hele wereld zijn economisch zo met elkaar verweven, wij zijn zo afhankelijk van elkaar geworden door de globalisering van de economie, dat het woord , de gdeachte aan oorlog, uit onze geest verbannen is, sterker nog, wij zijn mentaal en fysiek niet meer bereid onze Europese waarden, normen, instituten , onze Europese identiteit te verdedigen, mocht het ooit tot een militair conflict – eufemistisch woord voor Oorlog- komen.
Juist vandaag 70 jaar na de bevrijding van Auschwitz zou men de ogen en oren open moeten zetten.
Vandaag misschien wel, morgen gaan wij weer over tot de orde van dag. Wij houden ons liever bezig met onze Heilige Koe, de economie, het financieringstekort, wij allen zijn druk bezig met onze boekhouding. en onze beleggingen die dagelijks aangeprezen worden op de Televisie. De financiële markten, de ministers van Financieën, Wall street, het IMF, de Worldbank, bepalen ons leven, ik durf zelfs te stellen dat wij als mensen door hen gegijzeld worden. De verkiezingen in Griekenland zullen echter een trendbreuk te weeg brengen in de eenzijdige gerichtheid van Nederland en de EU op de financiën en de verder gaande ontmenselijking van onze samenleving.

Europa is in gevaar, het staat op de rand van een oorlog.

Dat durven maar heel weinig mensen in te zien, zich te realiseren en te zeggen. Er zijn ontwikkelingen aan de hand die existentieel zijn voor het voortbestaan van Nederland – als NAVO bondgenoot- en Europa. Ik noem er een paar:

  1. De sociaal- maatschappelijk ontwikkelingen binnen de EU die als een tijdbom voort tikken, Griekenland is daar een eerste uiting van. Denkt u nu aub niet dat deze alleen in de zuidelijke landen van Europa gelden: overal in Europa is de werkloosheid veel te hoog, de armoede is schrikbarend gestegen. Zelfs in   Zweden- tot voor kort het paradijs van rust en vrede, – nemen de maatschappelijke spanningen toe. De crisis – in vele vormen- is echt niet voorbij !
  1. De Islam in Europa. Realiseert u zich dat de terroristische aanslagen in Europa slechts een voorbode zijn tot veel meer. Er wordt door Al Quaeda en ISIS heel duidelijk gesproken over ‘ the clash of civilizations.’ Alhoewel de meerderheid van de moslims in Europa niets van dit al wil hebben zijn er toch invloedrijke cellen in onze samenlevingen die niet schromen, om althans te proberen, in de naam van Allah hun geloof over Europa te verbreiden.
  1. De destabilisering van het NAVO verdragsgebied door de enorme toevloed van immigranten uit Afrika en het Midden Oosten, en de enorme toename van     grensoverschrijdende criminaliteit, het Schengen verdrag staat op springen.
  1. De oorlog in Midden Europa. Ik noem het beest bij naam, niets verhullend. Deze oorlog is een directe bedreiging voor de stabiliteit, vrede en welvaart van     Europa (EU) en het NAVO Verdragsgebied. De heer Putin heeft al in 2000 – bij zijn aantreden als President- aangekondigd dat de ondergang van het Sovjet Rijk een ramp voor de geschiedenis is, en dat hij zich ten doel heeft gesteld minimaal de Russiche invloedsfeer in Europa te herstellen. Zijn militaire doctrine is in september jl.  aangepast : Rusland ziet Amerika en de NAVO ( EU/EUROPA) als vijand nr 1. Zijn militaire uitgaven sinds 2008, na zijn inval in Georgia, zijn inmiddels gegroeid tot 450 miljard dollar.

Hij (Poetin) is al aardig op weg met de verwezenlijking van zijn doelstelling :
Ukraine heeft hij al voor een deel gerussificeerd, Moldavië en Transnistrië komen steeds meer onder Russische invloed, in Transnistrië zijn Russiche troepen          gelegerd, Georgia, ‘ kandidaatlid ‘ van de NAVO en de EU is door Rusland gedeeltelijk bezet, op de Balkan ( Servië) zijn de banden met Rusland weer sterk aangehaald, Hongarije, NAVO en EU lid, neigt steeds meer het optreden van Putin goed te keuren, ja wijst de sancties van de EU jegens Rusland af, Tjechië en     Slowakije , beiden eveneens NAVO en EU leden, buigen voor Putin vanwege hun afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland, de Baltische Staten, NAVO en EU       leden, worden openlijk in speeches bedreigd met een hernieuwde bezetting en  zelfs Warschau zou, zo zei Putin in een van zijn redevoeringen, in 1 klap             uitgeschakeld kunnen worden door zijn Ballistic missles.
Turkije, tot op heden een loyaal NAVO bondgenoot, ontwikkelt zich steeds meer  in economische zin tot een sterke partner van Rusland.

  1. De toenemende wapenwedloop in het Verre Oosten: China, Japan, India, leidt tot steeds meer spanningen tussen deze landen waardoor een reële mogelijkheid bestaat dat de aanvoerlijnen naar Europa op zijn minst in gevaar komen, met alle onoverzienbare gevolgen voor de Europese en Nederlandse economie en welvaart.
  2. Iran, en de ontwikkeling van het ISIS Kalifaat in Irak, Syrië en omringende landen laat ik nu maar even buiten beschouwing, anders wordt de lijst te lang.

navo_boekje_pienterEuropa staat er beroerd voor
Niet eerder sinds het einde van de Tweede Wereld Oorlog heeft de Wereld er zo beroerd voor gestaan. Europa echter, doet mij denken als het dansorkest aan boord van de Titanic, dat tot op het laatste moment bleef doorspelen, totdat de Titanic jammerlijk ten onder ging.
U als, verantwoordelijk en betrokken staatsburger mag niet verrast zijn door deze ontwikkelingen. De geschiedenis der mensheid leert ons dat een vrede van ruim 70 jaar een anomalie is in de wereldgeschiedenis. Als ik in 1910 geboren zou zijn en het tijdelijke voor een ander leven in een andere dimensie ingeruild zou hebben in 1995, zou ik twee Wereldoorlogen hebben moeten doorstaan, vermits ik die overleefd zou hebben.
Oorlog is een deel van het menselijk bestaan, sinds het begin der mensheid. Die realiteit, dat besef, hebben wij in Europa na die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog afgezworen, wij hebben geweigerd met macht om te gaan, ja wij hebben het zelfs verleerd. En na het einde van de Koude Oorlog in 1989, hebben wij Hosanna geroepen, er zou in Europa immers nooit meer oorlog komen.
Onze Europese Waarden en Normen, onze Democratische staatsvorm en Instellingen, onze Rechtstatelijke instituten, onze Soft Power, zouden garant staan voor ‘ Nooit meer Oorlog’ in Europa, sterker nog, onze ‘ Way of Life ‘ zou als voorbeeld gelden voor de rest van de wereld: onder expliciete voorwaarden zou men toe mogen treden tot ons Paradijs.
Ons land, ten diepste en van nature pacifistisch ingesteld, heeft blijmoedig aan deze droom bijgedragen, sterker nog, Nederland heeft als eerste NAVO bondgenoot diep ingegrepen in zijn Krijgsmacht, een Zwaardmacht die wij met nauwelijks verholen afschuw in stand moesten houden als NAVO bondgenoot.
geldNaief
Hoe naïef en arrogant kunnen wij zijn, immers, wij staan nu machteloos tegen het geweld om ons heen, Soft Power heeft slechts betekenis in combinatie met Hard Power, en ja , dat betekent in onze wereld het beschikken over overtuigende militaire macht. Nederland heeft echter het ‘ Koninkrijk der Nederlanden’ sinds het einde van de Koude Oorlog ingeruild voor de ‘ BV Nederland ‘. Handel drijven en geld verdienen, daar gaat het om.: Cash is King, het nieuwe Gouden Kalf.
Maar een natie leeft niet bij brood alleen. Een volk, een natie, heeft intrinsieke waarden nodig om te kunnen voortbestaan: het hebben van zelf respect, het nemen van verantwoordelijkheid, het tonen van leiderschap en ja, zelfs een zekere mate van trots.
Welnu, daar schort het aan in ons land, door het doorgeslagen individualisme, de eenzijdige gerichtheid op financieel gewin, het bejubelen van het ‘ Vrije markt principe’,  dreigt Nederland zijn identiteit als eens zo trotse, tot voorbeeld strekkende natie aan vele andere landen, weg te zakken tot een almaar klagende, risico mijdende, in zich zelf gekeerde natie met een toenemend ‘ calimero gedrag ‘.
Onze invloed aan de tafels van de internationale gremia – zo belangrijk als 7e exportnatie ter wereld – is door deze houding aanzienlijk afgenomen.
Zonder meer schaamteloos is ons gedrag als bondgenoot van de NAVO: afgezien van de onverantwoordelijke en kortzichtige jarenlange bezuinigingen op het defensiebudget, was de druppel die de emmer deed overlopen onze eenzijdige terugtrekking uit Uruzgan- onze partners onverhoeds achterlatend – en de schoffering van de voormalige Secretaris Generaal van de NAVO, de heer Rasmussen, door op het laatste moment te ontkennen dat Nederland bereid was de missie te verlengen, toen eenmaal de heer Rasmussen een verzoek daartoe indiende. Welk ‘voorgekookt ‘ verzoek dus niet gehonoreerd werd: binnenlandse politieke motieven van de PvdA lagen hieraan ten grondslag.
Een volk verdient de leiders die het kiest. Sinds deze episode heeft Nederland binnen de NAVO het predikaat verworven van ‘Free Rider’. Ik zou mij bijna schamen als burger van ons land, immers het predikaat ‘ Free Rider’, is onverdiend, wetende dat het niet aan de inzet van onze krijgsmacht ligt, maar aan ons parlement en opeenvolgende kabinetten sinds 1989.

Nederland lastig jongetje
Binnen de EU worden wij beschouwd als het lastigste jongetje van de klas, steeds meer wordt getwijfeld aan onze Europese Gezindheid door onze halfslachtige houding, dat, terwijl wij een der Founding Fathers waren van de Europese Economische Gemeenschap, toen in 1956. Europa, Nederland, herpak u zelf. Sta op en wees bereid dit fantastische land en continent te verdedigen , te waarborgen, tegen al die dreigingen die op ons af komen, alvorend het te laat is.
Ik pleit als overtuigd democraat en Europeaan niet voor een ‘ regime change ‘ maar voor een mentality change . Ons land moet weer bestuurd worden door Leiders die onze burgers een blik op de toekomst geven, inspiratie tonen, verantwoordelijkheid nemen en daadkracht tonen om ook voor onze toekomstige generaties in ons land de veiligheid, stabiliteit en welvaart binnen het NAVO verdragsgebied te waarborgen. Met beide benen midden in het internationale speelveld staan om onze internationale – handelsbelangen op overtuigende wijze te behartigen. En daar hoort een krachtige Defensie bij, met een Nederland als loyaal en vooral committed bondgenoot van de NAVO, met een krijgsmacht die sustainable is, en een regering die zowel in politiek als in militair opzicht bereid is zijn militairen in te zetten tot in het hoogste geweldspectrum met gevaar voor eigen leven.
Leiderschap, Durf, Karakter, Inspiratie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, visie daar gaat het om.
Nederland heeft een Grand Strategy voor de komende decennia nodig, waarin ‘ het verdienmodel ‘ van onze economie gedefinieerd wordt, een onderwijs dat daarop is afgestemd, een aanpassing van onze Staatsinrichting. Met een defensiebudget conform 2% BNP – als ‘ inspanningsverplichting’ toegezegd tijdens de laatste NAVO top in Wales door Premier Rutte – dat voor meerdere jaren wordt vastgelegd, niet uitruilbaar is tussen politieke partijen, omdat de veiligheid en handhaving van de integriteit van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden de eerste prioriteit betreft van de Regering.
 Defensie behoort tot de categorie High Politics.
 Alleen met zo’n Grand Strategy kunnen wij een veilig, stabiel en welvarend Nederland bieden aan onze toekomstige generaties. Deze vrede, veiligheid en welvaart binnen de Europese Unie en het NAVO verdragsgebied en dus Nederland, zijn zoals ik hierboven schetste in gevaar. Niet alleen in politiek en economisch opzicht vanwege al weer gebrek aan daadkrachtig Leiderschap, maar nu ook in militair opzicht : in mijn omgeving zijn er al vele mensen die zich ongerust maken en zich afvragen of hun kinderen en kleinkinderen straks nog wel in een veilig Nederland en Europa zullen leven.
Misschien hebben wij wel een nieuwe Churchill, Adenauer, de Gaulle nodig….. Zeker geen Chamberlain! “Peace in our time ” heeft niet gewerkt, onze Appeasement politiek ( sancties ) jegens tsaar Poetin werkt vooralsnog ook niet, de annexatie van de Krim en de oorlogssituatie in Oost Ukraine worden door het Westen machteloos toe gezien, stilzwijgend geaccepteerd.
Het zal toch niet weer Polen worden voordat wij Leiderschap tonen ?
 Wij hebben als Nederland en Europa onze veiligheid verzaakt, bedwelmd als wij waren door het idee dat ons Paradijs onaantastbaar zou zijn. Niets is minder waar. Professor Jonathan Holslag heeft in zijn recent uitgegeven boek ‘ De kracht van het Paradijs ‘ feitelijk en duidelijk aangegeven dat het gemis aan inspirerend leiderschap, visie en coherentie in het beleid naar een sterk en verenigd Europa, leidt tot de neergang van dit eens zo tot voorbeeld strekkend continent voor de wereld.

Onze Europese waarden en normen zullen beschermd en verdedigd moeten worden: naast de ontwikkeling van onze economie tot een hoogwaardig kwalitatief , innovatief niveau, zal een krachtige defensie garant moeten staan voor de instandhouding van Europa’s vrede en welvaart, en daarmede die van Nederland.

De JSF
De JSF

Want ondanks het heersende cynische, kortzichtige klimaat in Nederland t.o.v. de Europese Unie, zijn wij meer dan ooit afhankelijk van diezelfde Europese Unie, sterker nog : Nederland is een geïntegreerd deel van Europa, in economisch, cultureel, militair en in politiek opzicht. Een Europa waar Nederland trots op mag zijn, naar mijn mening het beste werelddeel waar je mag leven.
Een krachtige en inzetbare Krijgsmacht is een conditio sine qua non willen wij ons voortbestaan, onze ‘ Way of life ‘ kunnen handhaven. Dat is een boodschap die om moedige en visionaire leiders vraagt, te lang hebben zij hun oor gewillig te luisteren gelegd naar de vaak egoïstische verlangens van hun burgers en dus kiezers, in hun gemakzuchtige behoudzucht naar macht en verwerven van stemmenwinst bij de volgende verkiezingen.
Zij hebben niet geleid, zij hebben zich laten leiden. Dat breekt ons nu op.
En dus een mentality change, te beginnen met het verwerven van Steun voor deze boodschap. Vermits deze getuigt van Leiderschap en Visie, een duidelijk narrative , gecommitteerd door het parlement, zal de Nederlandse bevolking deze zeker omarmen, wetende dat het afstaan van een deel van onze welvaart voor de instandhouding van een krachtige Defensie in het belang is van hun zelve.

‘ Don’t ask what your country can do for you, but what you can do for your country ‘ zei president John F. Kennedy. Welnu, ook Nederland zal hieraan gehoor geven en tonen wat het waard is, als het overtuigende, bezielende leiders heeft die hun verantwoordelijkheid nemen, met een blik gericht op de toekomst.
Ik roep u op om dit Leiderschap te nemen , deze boodschap uit te dragen, het is hoog tijd, want zoals ik al eerder zei: The Winds of War waaien weer over Europa. Het is de hoogste tijd voor Visie, Leiderschap, en Durf.
Nederland heeft u hard nodig.
 
Dank u voor uw aandacht.
 
Eemnes, 27 januari 2015
Ton Welter
President Coalition For Defense

Eén reactie

  1. IS is Saoedie Arabie..VS en bondgenoten. Rusland is niet gevaarlijk..NAVO is agressief en uit op oorlog. STOP godvedomme die NAVO idioten..we willen geen oorlog stelletje EIKELS..opdonderen met die NAVO Kul..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.